Akú pomoc poskytuje Slovenská republika odídencom a čo zmenil lex Ukrajina? / Яку допомогу надає Словацька Республіка українським біженцям і що змінило lex Ukraine?

Yuliia Marets LL.M.4/1/2022

Akú pomoc poskytuje Slovenská republika odídencom a čo zmenil lex Ukrajina?

V súvislosti so zabezpečením pomoci pre ukrajinských občanov utekajúcich pred vojenským konfliktom už raz Slovenská republika k legislatívnym zmenám pristúpila. Lex Ukrajina je v poradí druhou, omnoho rozsiahlejšou úpravou naprieč všetkými odvetviami, ktorá má ukrajinským občanom zabezpečiť rýchlejšie a jednoduchšie zaradenie sa do slovenskej spoločnosti.

Aké možnosti tak má v súčasnosti odídenec po vstupe na územie Slovenskej republiky?

Pobyt na území Slovenskej republiky

Ak sa chce odídenec zdržiavať na území Slovenskej republiky viac ako 90 dní, môže zvážiť, či na území Slovenskej republiky požiada o dočasné útočisko, azyl alebo inú formu pobytu.

Ukrajinskí občania žijú na území Slovenskej republiky najčastejšie na základe udeleného prechodného, trvalého alebo tolerovaného pobytu. Tieto sa udeľujú na konkrétny účel, napríklad na zamestnanie, podnikanie, zlúčenie rodiny, štúdium a iné.

Vzhľadom k mimoriadnej situácii vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „mimoriadna situácia“) je pre odídencov prístupnejšou možnosťou požiadať o dočasné útočisko alebo azyl.

Tí ukrajinskí občania, ktorí už na Slovensku mali udelený prechodný, trvalý alebo tolerovaný pobyt, ktorého platnosť by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, nemusia za účelom predĺženia ich pobytov navštevovať oddelenie cudzineckej polície PZ. Vďaka lex Ukrajina sa platnosť týchto pobytov predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie.

O azyl môže odídenec požiadať na oddelení hraničnej polície na hraničnom priechode. Na území Slovenskej republiky je možné podať žiadosť o azyl na oddelení azylu PZ v Humennom.

O dočasné útočisko môže odídenec žiadať pri vstupe na územie Slovenskej republiky na príslušnom policajnom útvare v mieste hraničného priechodu a po vstupe na územie Slovenskej republiky na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Ružomberku a Rimavskej Sobote a vo veľkokapacitných centrách v Humennom, Michalovciach a Nitre. Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru v Dunajskej Strede, Trnave, Prešove a Košiciach vybavujú žiadosti o dočasné útočisko len od zraniteľných osôb, akými sú napr. tehotné ženy, osoby nad 65 rokov, či rodiny s aspoň jedným dieťaťom vo veku do 6 rokov.

Oddelenia cudzineckej polície od 23. marca 2022 fungujú pre odídencov v novom dvanásťhodinovom režime každý deň od 07:00 do 19:00 hod. Veľkokapacitné registračné centrá budú i naďalej vybavovať žiadosti o dočasné útočisko v nepretržitom režime.

Potvrdenie o dočasnom útočisku je pre odídencov nepochybne najrýchlejším spôsobom ochrany. Hlavnou výhodou oproti azylu bola do prijatia lex Ukrajina najmä skutočnosť, že odídenec mohol začať na území Slovenskej republiky pracovať ihneď po získaní dokladu o dočasnom útočisku, kým pri azylovom konaní tak mohol urobiť až po uplynutí 9 mesiacov od začatia konania. Po účinnosti lex Ukrajina však už môže žiadateľ o azyl počas trvania mimoriadnej situácie vstupovať do pracovnoprávnych vzťahov hneď po začatí azylového konania.

Stále však možno konštatovať, že samotné konanie o udelenie azylu je pomerne zdĺhavé a na zabezpečenie bežného života na území Slovenskej republiky odídencom postačuje doklad o dočasnom útočisku.

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky

V doklade o dočasnom útočisku má odídenec uvedenú aj adresu pobytu na území Slovenskej republiky. Pri zmene adresy odídencovi vzniká povinnosť túto skutočnosť ohlásiť príslušnej ohlasovni, ktorou je obec a v prípade miest Bratislava a Košice príslušná mestská časť. Pri hlásení zmeny adresy svojho pobytu predloží odídenec ohlasovni doklad o pobyte a doklad o zabezpečení ubytovania alebo iný doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania.

Bezodkladne po ohlásení pobytu ohlasovňa vydá nový doklad o pobyte alebo vykoná záznam o zmene adresy pobytu priamo v predloženom doklade.

Vstup do pracovného pomeru

Lex Ukrajina ukrajinským občanom a ich rodinným príslušníkom výrazne zjednodušuje vstup na slovenský pracovný trh. Odídenci sa už budú môcť zapájať do programov na podporu integrácie, ktoré budú realizovať príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výrazne sa zjednoduší aj zamestnávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí síce majú uznaný doklad o vzdelaní, no nemajú uznanú odbornú kvalifikáciu. Tým bude umožnené na území Slovenskej republiky pracovať vďaka inštitútu odbornej dočasnej stáže.

Ak bude chcieť odídenec vykonávať prácu vo verejnom záujme, nebude už musieť svoju bezúhonnosť preukazovať výpisom z registra trestov. Na tento účel bude slúžiť čestné vyhlásenie odídenca. Ak bude pracovný pomer trvať aj po odvolaní mimoriadnej situácie, je odídenec povinný do dvoch mesiacov od tohto momentu preukázať bezúhonnosť štandardným spôsobom, teda výpisom z registra trestov. Ak tak neurobí, pracovný pomer skončí uplynutím dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie.

Pre pedagogických zamestnancov budú podmienky o čosi prísnejšie. Okrem čestného vyhlásenia budú musieť predložiť aj psychologický posudok o psychickej spôsobilosti nie starší ako jeden rok.

**Sociálne dávky a služby **

Pomoc v hmotnej núdzi sa vzťahuje aj na cudzinca zdržiavajúceho sa na území Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. O dávku v hmotnej núdzi je potrebné požiadať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR“).

Za týmto účelom už majú odídenci k dispozícii zjednodušenú dvojjazyčnú slovensko-ukrajinskú verziu tlačiva žiadosti. K žiadosti by mali priložiť kópiu preukazu cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska alebo doklad o dočasnom útočisku. V prípade, že si želajú dávku vyplácať na účet v banke, je podľa informácii z ÚPSVaR potrebné, aby k tlačivu priložili aj potvrdenie o vlastníctve účtu.

Tehotným študentkám a plnoletým tehotným žiačkam, ktoré sú štátnymi občiankami Ukrajiny, resp. ich rodinnými príslušníčkami a zároveň odídenkyňami, sa počas trvania mimoriadnej situácie bude priznávať tehotenské štipendium.

Lex Ukrajina umožňuje Vláde Slovenskej republiky upraviť okruh účastníkov právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb. Úprava sa týka konaní o odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach aj na konania o odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu. Odídencom by tak mali byť v budúcnosti dostupné aj tieto služby.

Bankový účet

Založenie účtu v banke bude pre odídencov možné aj bez platného dokladu totožnosti. Za doklad totožnosti sa bude v ich prípade považovať aj doklad o dočasnom útočisku spolu s iným platným dokladom umožňujúcim zistenie podoby tváre a údajov aspoň v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, údaj o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátna príslušnosť. Údaj o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátnej príslušnosti bude môcť odídenec nahradiť čestným vyhlásením.

Bývanie

Ak odídenci nemôžu alebo nechcú využiť možnosť umiestnenia v humanitárnom centre alebo inom azylovom zariadení, môžu sa bezplatne ubytovať u inej osoby, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie na území Slovenskej republiky. Vlastníkovi nehnuteľnosti vznikne nárok na príspevok za ubytovanie odídenca, ak obci, v ktorej územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza, predloží zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi. Za neplnoleté osoby môže zmluvu o poskytnutí ubytovania uzavrieť zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník.

Lex Ukrajina neupravuje, či v nehnuteľnosti môžu odídenci bývať spolu s jej vlastníkmi alebo výlučne sami. V súčasnosti je tak možné odídencov ubytovať v prázdnej nehnuteľnosti, ale aj vo voľnej izbe bytového alebo rodinného domu.

Umožňuje sa aj ubytovanie odídencov u právnických osôb, ktoré poskytujú bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie. Podmienkou je, aby osoby, ktoré takéto nehnuteľnosti vlastnia alebo spravujú, toto ubytovanie neposkytovali na základe živnostenského oprávnenia.

Vlastník nehnuteľnosti si musí uplatní nárok na príspevok tak, že príslušnej obci odovzdá do piatich dní po skončení mesiaca výkaz, v ktorom uvedie počet nocí, ktoré u neho odídenec strávil. Odídenec zas musí obci raz mesačne osobne oznámiť, že mu vlastník nehnuteľnosti ubytovanie poskytuje.

Nárok na príspevok je možné uplatniť aj spätne, najviac však sedem dní odo dňa priznania postavenia odídenca. Zároveň príspevok nemožno poskytnúť za obdobie pred 26. februárom 2022. Príspevok sa poskytuje za každý deň ubytovania odídenca a jeho výška je ohraničené počtom obytných miestností.

Ak odídenca nemožno umiestniť do humanitného centra alebo do iného azylového zariadenia a zároveň sa naňho neposkytuje ani príspevok na ubytovanie, odídencovi budú poskytnuté prostriedky na získanie ubytovania na úrovni humanitného centra.

Oslobodenie od daňovej povinnosti a odpustenie poplatkov

Počas mimoriadnej situácie sú vozidlá a jazdné súpravy, ktoré sú registrované na Ukrajine oslobodené od úhrady diaľničnej známky. Oslobodenie sa uplatňuje spätne od 26. februára 2022. Odídencom nevznikne ani povinnosť platiť daň za psa, daň za ubytovanie či poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrat do domovského štátu

Lex Ukrajina upravuje aj možnosť návratu odídencov. Ak sa odídenec, ktorý vstúpil počas mimoriadnej situácie na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu, rozhodne vrátiť do domovského štátu, môže požiadať o návrat do domovského štátu v rámci asistovaného dobrovoľného návratu. Ak odídenec nemá vlastný pas, na účel vycestovania mu policajný útvar môže cudzinecký pas vydať.

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS zriadila za účelom pomoci osobám zasiahnutým vojenským konfliktom na Ukrajine bezplatnú telefonickú infolinku pre ukrajinsky hovoriace osoby. Na linke budú ukrajinským občanom poskytované najmä právne konzultácie a informácie o možnosti získania dočasného útočiska, zamestnania sa, či začlenenia sa do slovenského vzdelávacieho systému.

Infolinka funguje počas pracovných dní v čase od 9:00 do 18:00. Infolinka je prevádzkovaná na tel. č.: +421 911 558 332.

Яку допомогу надає Словацька Республіка українським біженцям і що змінило lex Ukraine?

У зв’язку з наданням допомоги громадянам України, які рятуються від військового конфлікту, Словацька Республіка вже внесла зміни до законодавства. Lex Ukraine — це другий, більш розширений нормативний акт, який врегульовує основні сфери життєдіяльності та має на меті забезпечити українським громадянам швидку та легку інтеграцію у словацьке суспільство.

Які можливості зараз має біженець після в’їзду на територію Словацької Республіки?

Перебування на території Словацької Республіки

Якщо біженець хоче перебувати на території Словацької Республіки більше 90 днів, він має право отримати постійний притулок (azyl) тимчасовий притулок (dočasné útočisko), чи іншу форму проживання на території Словацької Республіки.

Громадяни України, здебільшого, проживають на території Словацької Республіки, на підставі наданого тимчасового або постійного притулку. Отримання постійного чи тимчасового притулку дає можливість працевлаштування, ведення підприємницької діяльності, возз’єднання сім’ї, навчання тощо. У зв’язку з надзвичайним станом, що був оголошений через масовий наплив іноземців на територію Словацької Республіки та спричинений військовим конфліктом на території України (далі – «НС»), найбільш доступним варіантом для біженців є отримання тимчасового притулку.

Також, громадянам України, яким ще до військового конфлікту було надано можливість офіційного проживання в Словаччині, у випадку закінчення його терміну дії під час надзвичайної ситуації, не потрібно відвідувати Департамент поліції у справах іноземців, щоб продовжити своє перебування в Словаччині. Завдяки lex Ukraine, таке перебування буде автоматично продовжено на весь період надзвичайного стану та на два місяці після скасування надзвичайного стану.

Звертаємо увагу, що біженець може подати заяву про надання постійного притулку безпосередньо при перетині кордону. Натомість, на території Словацької Республіки подати заяву про надання постійного притулку можна виключно в Департаменті притулку PZ у Гуменному.

Заяву про тимчасовий притулок біженець може подати при в’їзді на територію Словацької Республіки у відповідний відділ поліції при перетині кордону та після в’їзду на територію Словацької Республіки в відділах поліції у справах іноземців у Братиславі, Тренчині, Жиліні, Банській Бистриці, Ружомберку і Римавській Соботі, Гуменному, Міхаловці Нітрі. Відділи поліції у справах іноземців у Дунайській Стреді, Трнаві, Пряшові та Кошице розглядають запити про тимчасовий притулок лише від вагітних жінок, осіб, які старші 65 років або сім’ї, в яких є хоча б одна дитина віком до 6 років.

З 23 березня 2022 року відділи поліції у справах іноземців працюють для біженців у новому дванадцятигодинному режимі щодня з 7:00 до 19:00. Великі реєстраційні центри продовжуватимуть безперервно обробляти запити на тимчасовий притулок.

Отримання тимчасового притулку, безсумнівно, є найшвидшим способом захисту для біженців. До прийняття lex Ukraine головною перевагою тимчасового притулку у порівнянні з постійним притулком був той факт, що біженець міг почати працювати в Словацькій Республіці відразу після отримання тимчасового притулку, тоді як під час процедури надання постійного притулку він міг це зробити лише через 9 місяців з дня, коли була розпочата процедура надання постійного притулку.

Однак після набрання чинності lex Ukraine біженець може вступити в трудові відносини не чекаючи дев’ять місяців.

Проте, як і раніше, сама процедура надання притулку є відносно тривалою, тому отримання тимчасового притулку є найшвидшим способом забезпечення нормального життя біженців на території Словацької Республіки.

Адреса проживання на території Словацької Республіки

У документі про тимчасовий притулок біженець вказує адресу проживання на території Словацької Республіки. При зміні адреси в особи виникає обов’язок повідомити про цей факт муніципалітет, а у випадку отримання притулку в містах Братислава та Кошице – відповідний міський район. Повідомляючи про зміну адреси свого перебування, біженець подає довідку про перебування та підтвердження проживання або інший документ, що підтверджує надання житла.

Відразу після повідомлення про зміну місця перебування, іноземцю видадуть нову посвідку на проживання або зроблять запис про зміну адреси проживання безпосередньо в поданому документі.

Працевлаштування

Lex Ukraine значно спрощує вихід на український ринок праці для громадян України та їхніх сімей.

Біженці зможуть брати участь у програмах підтримки інтеграції, які буде реалізовувати штаб із соціальних питань та сім’ї та відповідні служби праці, соціальних питань та сім’ї. Значно спрощено також працевлаштування медичних працівників, які, хоча і мають визнаний диплом, але не мають визнаної професійної кваліфікації. Таким чином медичні працівники зможуть працювати в Словацькій Республіці завдяки інституту професійного тимчасового стажування.

Якщо біженець хоче виконувати роботу в громадських інтересах, йому більше не доведеться надавати довідку про відсутність судимості. Для цього буде достатньо заяви біженця. Якщо трудові відносини тривають і після скасування надзвичайної ситуації, біженець зобов’язаний протягом двох місяців з цього моменту надати довідку про відсутність судимості. Якщо він цього не зробить, трудові відносини припиняються через два місяці після скасування надзвичайної ситуації.

Умови для вчителів будуть дещо суворіші. Крім заяви, їм також доведеться подати психологічний звіт про психічну придатність не старше року.

Соціальні пільги та послуги Надання матеріальної допомоги також поширюється на іноземця, який перебуває на території Словацької Республіки відповідно до правового порядку Словацької Республіки. Якщо біженець потребує матеріальної допомоги, він повинен звернутися до відповідного відділу праці, соціальних питань та сім’ї.

Вагітним жінкам, які є громадянками України, членам їхніх сімей під час надзвичайної ситуації буде призначатися допомога на вагітність.

Lex Ukraine дозволяє Уряду Словацької Республіки коригувати коло учасників правовідносин при наданні соціальних послуг. Поправка поширюється на використання соціальних послуг у закладах, а також щодо використання послуг догляду на дому. Ці послуги мають бути доступні для біженців у майбутньому.

Банківський рахунок

Для біженців вже створено спрощену двомовну словацько-українську версію бланка з проханням про допомогу в разі матеріальної потреби. До заяви вони повинні додати копію заяви іноземця про тимчасовий притулок або документ про надання тимчасового притулку. Якщо вони бажають отримати виплату на банківський рахунок, згідно з інформацією ÚPSVaR, до форми необхідно додати документ, який підтвердить наявність такого рахунку.

Завдяки новому регулюванню фізичні особи зможуть відкрити рахунок, навіть якщо у них немає чинного документа, який посвідчує особу. У їхньому випадку документ тимчасового притулку також вважатиметься документом, що посвідчує особу, разом з будь яким іншим дійсним документом, що дає змогу відображати обличчя та дані про ім'я, прізвище, дату народження, дані про постійне місце проживання чи місце знаходження та громадянство. Біженець зможе замінити відомості про постійне місце проживання в документі або інше місце проживання та громадянство відповідною заявою.

Житло

Якщо біженці не можуть або не хочуть скористатися можливістю розміщення в гуманітарному центрі чи іншому закладі притулку, вони можуть безкоштовно перебувати у іншої особи, яка є власникомжитлової нерухомості на території Словацької Республіки. Власник нерухомого майна матиме право на внесок за проживання мешканця, якщо він подасть договір про надання житла біженцю до муніципалітету, в територіальному районі якого знаходиться це нерухоме майно. Договір про надання житла для неповнолітніх може укласти законний представник, близька особа або законний опікун.

Lex Ukraine не врегульовує, чи можуть біженці проживати разом з власниками житла чи виключно окремо. На даний момент можливе розміщення біженців у нерухомості, в якій ніхто не проживає, а також у вільній кімнаті квартири чи сімейного будинку.

Також можливе розміщення біженців у юридичних осіб, які надають безкоштовне проживання біженцям в нежитловому будинку, який використовується для короткочасного проживання. Умовою є те, що особи, які володіють або управляють таким нерухомим майном, не займаються підприємницькою діяльністю з надання житла.

Власник нерухомості повинен вимагати отримання допомоги, подавши до відповідного муніципалітету протягом п’яти днів після закінчення місяця заяву про кількість ночей, які мешканець перебував в його житлі. Про те, що власник нерухомості надає йому житло, мешканець повинен особисто повідомляти муніципалітет раз на місяць. Право на виплату допомоги може бути заявлено і заднім числом, але не більше семи днів з дня визнання статусу біженця. При цьому допомога не надається за період до 26 лютого 2022 року. Допомога надається за кожен день проживання біженця та її розмір обмежено кількістю житлових кімнат. Якщо житель не може бути розміщений в гуманітарному центрі чи іншому закладі притулку і при цьому йому не надається допомога на проживання, резиденту надаються засоби для отримання житла на рівні гуманітарного центру.

Звільнення від сплати податків та зборів

Під час надзвичайної ситуації транспортні засоби, зареєстровані в Україні, звільняються від сплати проїзду по автомагістралі. Звільнення застосовується заднім числом з 26 лютого 2022 року.

Мешканці не будуть зобов’язані сплачувати податок на собак, податок на проживання чи збір за комунальне та дрібне будівельне сміття.

Повернення до батьківщини

Також Lex Ukraine регулює можливість повернення біженців. Якщо біженець, який в’їхав на територію Словацької Республіки через зовнішній кордон під час надзвичайної ситуації, вирішив повернутися до рідної держави, він може вимагати повернення на батьківщину в рамках добровільного повернення. Якщо біженець не має власного паспорта, відділ поліції може видати йому паспорт іноземця з метою поїздки.

Юридична компанія SEMANČÍN & PARTNERS запустила безкоштовну телефонну інформаційну лінію дляукраїнців, щоб допомогти людям, які постраждали від військового конфлікту в Україні.

Лінія надаватиме громадянам України юридичні консультації та інформацію щодо можливості отримання тимчасового притулку, працевлаштування чи інтеграції до словацької системи освіти.

Інфолінія працює по буднях з 09:00 до 18:00.

Інфолінія працює за тел. №: +421 911 558 332.