Nález Ústavného súdu SR zo 7. februára 2018 konečne zverejnený

Lucia Semančínová9/30/2018

ÚS SR ešte vo februári tohto roku rozhodol, že ustanovenie § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Zvýšená ochrana spotrebiteľa sa teda nekoná a súdy nebudú ex offo prihliadať na nemožnosť uplatnenia práva, na oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi, na premlčanie alebo na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúceho voči spotrebiteľovi aj bez toho, aby sa na ne spotrebiteľ ako dlžník dovolával. ÚS SR uvádza, že by to nebolo v súlade s právom na nestranný súd, keďže týmto spôsobom by mal súd zo zákona poskytovať žalovanému spotrebiteľovi právnu pomoc a mohli by sme hovoriť o popretí rovnosti účastníkov konania. Za protiústavné tiež považoval jednostranné procesné posilnenie jednej strany sporu. Osobitne pritom zdôrazňuje potrebu primeranosti práva a správne chápanie princípu ochrany slabšej strany a jeho nesprávnej interpretácie.

Do zverejnenia nálezu v Zbierke zákonov uplynulo pomerne dlhšie časové obdobie. Nález ÚS SR bol v Zbierke zákonov SR zverejnený až dňa 27. septembra 2018 pod č. 271/2018. Až od tohto dátumu **stráca **ustanovenie § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa účinnosť a stáva sa neaplikovateľným. Od zverejnenia nálezu v Zbierke zákonov SR plynie lehota 6 mesiacov, ktorá je určená na to, aby Národná rada SR, uviedla predmetné ustanovenie do súladu s Ústavou SR, v opačnom prípade, uplynutím lehoty, stratí aj platnosť.

Od 1. januára 2019 zákon o ochrane spotrebiteľa prinesie pre spotrebiteľov aj ďalšie zmeny na zvýšenie ich ochrany. Napríklad precizuje znenie ust. § 4a ods. 5: "Predávajúci nesmie na účely získania súhlasu podľa odseku 4 ponúkať spotrebiteľovi v návrhu zmluvy alebo pri ktoromkoľvek úkone predchádzajúcom uzavretiu zmluvy predvolené možnosti, pri ktorých sa vyžaduje úkon spotrebiteľa smerujúci k ich odmietnutiu s cieľom vyhnúť sa dodatočnej platbe. Ak bol súhlas spotrebiteľa získaný v rozpore s prvou vetou, spotrebiteľ nie je povinný túto dodatočnú platbu uhradiť a ak ju uhradil, predávajúci je povinný spotrebiteľovi túto dodatočnú platbu vrátiť."