13. medzinárodná konferencia ENVIROMANAGEMENT 2023

JUDr. Lucia Semančínová 25. 9. 2023

Naša advokátska kancelária sa zúčastní 13. medzinárodnej konferencie ENVIROMANAGEMENT 2023, s názvom Merateľné ukazovatele - Nevyhnutný predpoklad fungujúceho odpadového hospodárstva.

Ako partneri tejto konferencie na nej, samozrejme, nemôžeme chýbať.

Ako jedna z prezentujúcich advokátskych kancelárií vám prinesieme zaujímavé témy z oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva.

Svojimi vedomosťami vás obohatia naše dámy, ktorými sú:

  • JUDr. Lucia Semančínová - Seniorný právny expert

V dnešnej dobe už nikto nepochybuje o tom, že dáta predstavujú pre odpadové hospodárstvo kľúčové aktívum. Sektor odpadového hospodárstva je stále viac závislý na informačných technológiách a digitálnych systémoch. Preto aj Európska komisia zaradila podniky pôsobiace v oblasti odpadového hospodárstva medzi podniky, ktoré sú povinné podľa smernice NIS2 prijať opatrenia na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a predchádzať tak kybernetickým hrozbám, ktoré môžu vážne ohroziť prevádzku a bezpečnosť odpadového hospodárstva.

V rámci prednášky vám predstavíme rôzne typy kybernetických hrozieb, ktoré môžu ohroziť odpadové hospodárstvo. Zahrnieme príklady útokov a ich možné následky a prediskutujeme opatrenia a postupy na ich predchádzanie.

Zároveň sa budeme zaoberať konkrétnymi krokmi a postupmi, ktoré organizácie v odpadovom hospodárstve musia vykonať na zabezpečenie súladu so smernicou NIS2.

Vážený pánpani! zapíšte si niekam dátum 2.-3. októbra 2023. Naša advokátska kancelária SEMAČÍN & PARTNERS sa zúčastní 13. medzinárodnej konferencie ENVIROMANAGEMENT 2023, s názvom Merateľné ukazov.png

V rámci čerpania rôznych fondov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a pod. a v rámci príslušných operačných programov sa často stretávame s rôznymi formami investovania do projektov zameraných na ochranu životného prostredia, kvalitu životného prostredia, obnoviteľné zdroje energie a odpadového hospodárstva. Veľký dôraz sa kladie (alebo by sa mal klásť) na zabezpečenie návratnosti týchto investícií, a teda na rôzne inštitúcie na zabezpečenie záväzkov investorov a štátu. Znalosť rôznych foriem zabezpečovacích prostriedkov prináša investorom výhodu. Prinášame vám prehľad týchto foriem zabezpečovacích prostriedkov.

Vážený pánpani! zapíšte si dátum 2.-3. októbra 2023. Naša advokátska kancelária SEMAČÍN & PARTNERS sa zúčastní 13. medzinárodnej konferencie ENVIROMANAGEMENT 2023, s názvom Merateľné ukazov (1).png

Viac informácií sa dozviete [tu](https://nmc.sk/enviro2023/