Hospodárska súťaž a verejné obstarávanie


Máme bohaté skúsenosti vo všetkých smeroch súťažného práva, najmä pri vyšetrovaní možného zneužívania dominantného postavenia, pri vyšetrovaní kartelov, vertikálnych dohôd, pri inšpekciách ako aj koncentráciách, a to ako vnútroštátneho, tak aj európskeho súťažného práva.

V rámci hospodárskej súťaže sme poskytovali právne poradenstvo pri koncentrácii najčítanejšieho denníka Nový čas. Stáli sme aj pri slovenských hydinároch v ich boji proti dovozu lacných vajec z Poľska za dampingové ceny, pričom sme aj vďaka podaniu na Európsku komisiu dosiahli elimináciu tejto protisúťažnej praktiky. Právne poradenstvo vo veci súťažného práva sme poskytovali aj významnej hotelovej sieti.

V rámci verejného obstarávania sme mali možnosť poskytovať právne poradenstvo významnému konzorciu zahraničných stavebných spoločností v tendroch na modernizáciu železničných tratí vo výške viac ako 300 mil. EUR.

Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti práva hospodárskej súťaže, najmä:

  • právne posúdenie súťažných aspektov zmlúv, dohôd a iných dojednaní, ako vertikálnych, tak aj horizontálnych, vrátane distribučných a franchisingových,
  • právne posúdenie súladu obchodných praktík dominantných podnikateľov so súťažnými pravidlami,
  • príprava a aplikácia súťažného compliance programu,
  • právne poradenstvo v oblasti kontroly koncentrácií, vrátane právneho zastúpenia pri oznamovaní koncentrácií na Protimonopolný úrad SR,
  • právne zastúpenie v konaní o možnom zneužívaní dominantného postavenia pred Protimonopolným úradom SR alebo Európskou komisiou,
  • právne zastúpenie v konaní o možnej dohode obmedzujúcej súťaž pred Protimonopolným úradom SR alebo Európskou komisiou,
  • v prípade neohlásenej inšpekcie Protimonopolného úradu SR alebo Európskej komisie vieme poskytnúť naliehavú právnu pomoc,
  • právne poradenstvo pri tzv. leniency programe, tzn. oznámení existencie kartelovej dohody výmenou za upustenie od pokuty.

Rovnako Vám vieme poskytnúť komplexné právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania:

  • právne poradenstvo verejným obstarávateľom a obstarávateľom pri príprave, priebehu a vyhodnotení verejného obstarávania, prípravu zmluvnej dokumentácie s úspešným uchádzačom,
  • právne poradenstvo uchádzačom a záujemcom vo verejnom obstarávaní, príprava ponuky a dokumentácie, uplatňovanie revíznych postupov a námietok na Úrade pre verejné obstarávanie.

Pri poskytovaní právnych služieb sa môžeme oprieť o expertné skúsenosti našich kolegov, ktoré získali aj svojím dlhoročným pôsobením na Protimonopolnom úrade SR a na Úrade verejného obstarávania SR.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte našich špecialistov


Referencie


Únia hydinárov Slovenska hodnotí spoluprácu s advokátskou kanceláriou Jozefa Semančína pri poskytovaní právneho poradenstva v oblasti hospodárskej súťaže pozitívne a odporúča ho na spoluprácu aj pre svojich členov a zástupcov.
Ing. Mgr. Daniel Molnár, Únia hydinárov Slovenska

Kontaktný formulár


Podmienky ochrany osobných údajov