Podmienky ochrany osobných údajov


podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o., sídlo Bottova 2A, Bratislava 811 09, IČO 50 567 942, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka číslo: 114801/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

KONTAKT:

office@semancin.sk | +421 2 32 609 451

2. Na koho sa môžem v prípade dotazov obrátiť?

V prípade dotazov alebo otázok k ochrane Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

3. V akých situáciách bude PREVÁDZKOVATEĽ Vaše údaje spracúvať?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel. Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

Ak ste dodávateľom, odberateľom alebo osobou poverenou dodávateľom alebo odberateľom Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä identifikačných a kontaktných na:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPRÁVNY ZÁKLADDOBA UCHOVÁVANIA
Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správu účtovných dokladov.Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisovZákonné lehoty

Ak ste prijímateľom alebo odosielateľom našej korešpondencie Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov najmä kontaktných údajov, vrátane predmetu korešpondencie:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPRÁVNY ZÁKLADDOBA UCHOVÁVANIA
Evidencia prijatej a odoslanej korešpondencie, vrátane elektronickej korešpondencie.Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, najmä zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovzákonné lehoty archivovania dôležitých dokumentov

Ak ste uchádzačom o zamestnanie Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä identifikačných a kontaktných údajov a iných údajov, ktoré ste nám poskytli v rámci životopisu, motivačného listu, pohovoru na:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPRÁVNY ZÁKLADDOBA UCHOVÁVANIA
Výber uchádzačov o zamestnanie u Prevádzkovateľa - výberové konanie na voľné pracovné miesto.Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie predzmluvných vzťahov s dotknutou osoboudo ukončenia výberového konania

Ak ste FO uplatňujúcou svoje práva ako dotknuté osoby podľa GDPR Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov a identifikačných údajov ak sa uplatňované práva netýkajú osobitnej kategórie osobných údajov:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPRÁVNY ZÁKLADDOBA UCHOVÁVANIA
Výkon práv dotknutých osôb a plnenie iných povinností podľa GDPR.Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností podľa GDPR v spojení s výkonom oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa je reagovať na žiadosti dotknutých osôb a plniť si tiež ďalšie povinnosti, ktoré mu ukladá GDPR, a zároveň primerané očakávania dotknutých osôb, že ich žiadosti budú vybavené a Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb koná v súlade s GDPR.

Osobitná kategória osobných údajov sa spracúva na základe čl. 9 ods. 1 písm. f) GDPR, nakoľko jej spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
5 rokov - objektívna lehota na kontrolu vykonávanú Úradom na ochranu osobných údajov

Ak ste DO relevantnými z dôvodu zaistenia sieťovej bezpečnosti Vaše OÚ spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä údajov získaných zo sietí na:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPRÁVNY ZÁKLADDOBA UCHOVÁVANIA
Zaistenie sieťovej a inej bezpečnosti prevádzkovateľa pre ochranu spracúvaných údajov.Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na výkon oprávneného záujmu Prevádzkovateľa

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zaistení bezpečnosti - povinnosť podľa GDPR zaviesť primerané bezpečnostné opatrenia.
5 rokov (objektívna lehota ÚOOÚ)

Ak ste DO relevantnými z dôvodu plnenia zmluvných vzťahov medzi dodávateľmi, odberateľmi Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov a identifikačných údajov na:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPRÁVNY ZÁKLADDOBA UCHOVÁVANIA
Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov.Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na výkon oprávneného záujmu Prevádzkovateľa

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa ako aj tretích strán - dodávateľov/odberateľov na plnení zmluvných a predzmluvných vzťahov.
do ukončenia plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného, predzmluvného vzťahu a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt

Ak ste naším klientom / protistranou / prípadne ich oprávneným zástupcom alebo kontaktnou osobou Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov aj osobitnej kategórie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na výkon advokácie podľa osobitných predpisov a v prípade klientov aj pre výkon našej agendy v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom na:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPRÁVNY ZÁKLADDOBA UCHOVÁVANIA
Klienti: Výkon advokácie v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení.Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy s dotknutou osobou (ak je klient FO) Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb – oprávnených zástupcov, kontaktných osôb (ak je klient PO / FO).

Oprávnený záujem advokátskej kancelárie na výkone predmetu činnosti.

a osobitná kategória osobných údajov sa spracúva v spojení s čl. 9 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
do ukončenia plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného, predzmluvného vzťahu a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt
Klienti: Vlastný program činnosti v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle osobitného predpisu.

a osobitná kategória osobných údajov sa spracúva v spojení s čl. 9 ods. 1 písm. g) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva Únie
zákonné lehoty uchovávania
Protistrany: Výkon advokácie v zmysle § 1 ods. (2) Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v platnom znení.Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb – protistrany a jej oprávnených zástupcov a kontaktných osôb

Oprávnený záujem advokátskej kancelárie na výkone predmetu činnosti.
do ukončenia plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného, predzmluvného vzťahu a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt
Klienti: Zasielanie newslettera a pozvánok na udalosti organizované Prevádzkovateľom.Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb – klientov (súčasný, bývalý)

Oprávnený záujem na výkone priameho marketingu voči svojim klientov na udržiavanie našej ctenej klientely.
5 rokov po ukončení spolupráce s klientom

Ak ste návštevníkom našej web stránky Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä online identifikátorov / údajov v rozsahu kontaktného formulára / dopytu na fanpages na:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPRÁVNY ZÁKLADDOBA UCHOVÁVANIA
Zabezpečenie funkčnosti a výkonu web stránky Prevádzkovateľa.Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zabezpečenie funkčnosti a efektívneho výkonu web stránky, ktorý dotknuté osoby návštevou na web stránke aj primerane môžu očakávať.
automatické premazávanie
Vytvorenie komunikačného kanála medzi potenciálnym klientom a Prevádzkovateľom prostredníctvom webového formulára, fanpages.V závislosti od obsahu dopytu: Čl. 6 ods. 1 písm. b) – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie predzmluvných vzťahov ( ak potenciálny klient FO) Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb (ak potencionálny klient je PO /

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na komunikácii s potenciálnym klientom, ktoré je PO alebo ktorý je ako FO zastúpený inou oprávnenou osobou a starostlivosť o neho, a v prípade ak sa nejedná o predzmluvný vzťah na vyriešenie iného dopytu dotknutej osoby.
do ukončenia plnenia predzmluvného vzťahu, prípadne riešenia iného dopytu

Ak ste návštevníkom našich fanpage (Facebook / LinkedIn) Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä údaje, ktoré nám poskytnete na v rámci Vašej online interakcie na našej fanpage na:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPRÁVNY ZÁKLADDOBA UCHOVÁVANIA
Fanpages spoločnosti – vytváranie základných štatistík návštevnosti na fanpages na zlepšenie zvyšovania povedomia o Prevádzkovateľovi a jeho činnosti.Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb

Opravený záujem Prevádzkovateľa na zvyšovaní povedomia o činnosti Prevádzkovateľa na zlepšenie obsahu fanpages.
na nevyhnutnú dobu

Ak sa zúčastnite na našich projektoch realizovaných z fondov EÚ v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o eurofondoch“) osobné údaje osôb zúčastnených na projekte definovaných v Zákone o Eurofondoch spracúvame v rozsahu bežných údajov a osobitnej kategórie osobných údajov v zmysle § 47 ods. 2 Zákona o eurofondoch na:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPRÁVNY ZÁKLADDOBA UCHOVÁVANIA
Vedenie a realizácia projektov v zmysle Zákona o eurofondoch.Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – údaje sú nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa v rámci realizácie projektu v zmysle Zákona o eurofondoch.zákonné lehoty

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať. Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Ak ste klientom, ktorý nám poskytol referenciu, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä mena, priezviska, pracovného zaradenia zamestnávateľa (obchodné meno klienta) na:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPRÁVNY ZÁKLADDOBA UCHOVÁVANIA
Zverejňovanie referencií našich klientov a ich názorov na činnosť Prevádzkovateľa ako advokátskej kancelárie.súhlas dotknutej osoby5 rokov

Ak nie ste naším klientom a máte záujem o zasielanie nášho newslettera Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov ako meno priezvisko, emailová adresa:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPRÁVNY ZÁKLADDOBA UCHOVÁVANIA
Zasielanie newslettera a pozvánok na udalosti organizované Prevádzkovateľom.súhlas dotknutej osoby5 rokov

Ak ste návštevníkom našej web stránky Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä online identifikátorov na:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVPRÁVNY ZÁKLADDOBA UCHOVÁVANIA
Vytváranie personalizovanej reklamy za účelom zvyšovania povedomia o činnosti a službách advokátskej kancelárie.súhlas dotknutej osoby-

4. Po akú dobu budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie uvedených účelov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

5. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Spracúvame najmä údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce alebo nám ich poskytla iná osoba z Vašej organizácie alebo sme sa o nich dozvedeli z verejných registrov.

6. Kto je príjemcom osobných údajov?

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • v nevyhnutnom rozsahu našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvných vzťahov (Microsoft Server Exchange, Detect - správca IT, Praetor - Wolter Kluwers, Websupport, UNIIT - webmin, LinkedIn, Facebook, Google, Smartemailing - newsletter, Digitalka - marketing, gForm - Peter Pukač, Octigon, FINEAL - účtovníctvo, a pod.);
 • v nevyhnutnom rozsahu iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).

7. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje v niektorých situáciách poskytujeme do tretích krajín mimo EÚ. V prípade použitia nástrojov Facebook a Google, vaše osobné údaje môžu byť prenesené do USA. Ako tieto spoločnosti nakladajú v Vašimi osobnými údajmi, si môžete prečítať na ich webových stránkach. Pokiaľ ide o prenos údajov do USA, ten sa realizuje podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR [zákonnosť spracúvania prostredníctvom vyjadreného súhlasu dotknutej osoby] a článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR, keďže dochádza k takému prenosu osobných údajov do tretej krajiny (predovšetkým USA), pri ktorom neexistujú primerané záruky o ochrane osobných údajov štandardom v EÚ. Takýto prenos súborov cookies do USA je teda rizikový a na to, aby k nemu mohlo dochádzať, je nutné, aby dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas s navrhovaným prenosom. (Podľa rozhodovacej praxe Súdneho dvora EÚ (ďalej len „SDEÚ“) sa za primerané záruky rozumejú „[...] primerané záruky, vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy vyžadované týmito ustanoveniami musia zabezpečiť, aby práva osôb, ktorých osobné údaje sa prenášajú do tretej krajiny na základe štandardných doložiek o ochrane údajov, požívali úroveň ochrany, ktorá je v podstate rovnocenná úrovni ochrany zaručenej v rámci Európskej únie týmto nariadením v spojení s Chartou základných práv Európskej únie. Na tento účel posúdenie úrovne ochrany zaručenej v kontexte takéhoto prenosu musí najmä zohľadniť tak zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi prevádzkovateľom alebo jeho sprostredkovateľom usadeným v Únii a príjemcom prenosu usadeným v dotknutej tretej krajine, ako aj, pokiaľ ide o prípadný prístup orgánov verejnej moci tejto tretej krajiny k takto prenášaným osobným údajom, relevantné prvky právneho systému tejto krajiny, najmä tie, ktoré sú uvedené v článku 45 ods. 2 uvedeného nariadenia.“ (rozhodnutie SDEÚ vo veci C-311/18 zo dňa 16. júla 2020, bod 5. Riziko prenosu osobných údajov do USA vyplýva najmä z činnosti SDEÚ a úradov na ochranu osobných údajov. Podľa rozhodnutia SDEÚ vo veci C-311/18 zo dňa 16. júla 2020 bolo vyhlásené za neplatné Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (tzv. Privacy shield). Neplatnosťou vyššie uvedeného Vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2016/1250 z 12. júla 2016 bola zrušená možnosť uskutočňovať prenos na základe rozhodnutia o primeranosti [článok 45 GDPR]. V podobnom zmysle a k podobnému záveru došiel aj rakúsky Úrad na ochranu osobných údajov vo veci NOYB, v ktorej rakúsky Úrad na ochranu osobných údajov uviedol, že spoločnosť Google je podľa amerického právneho poriadku (§§ 1881(b)(4) a 1881a, Zákona o dohľade nad zahraničným spravodajstvom [FISA] zverejneného v Zbierke zákonov USA [U.S.Code]) pri spracúvaní osobných údajov v postavení poskytovateľa elekonických komunikačných služieb a takto získané osobné údaje môžu byť poskytované americkým tajných službám USA. Rakúsky Úrad na ochranu osobných údajov zhodnotil uvedený prístup tajných služieb USA, že takéto získavanie osobných údajov spravodajskými službami USA je nesúladné s článkom 44 GDPR [všeobecná zásada prenosov].

V prípade potreby sprostredkovania vzájomných kontaktov môžu byť Vaše osobné údaje poskytované do tretích krajín mimo EÚ, najmä do Turecka alebo Izraela. Takýto prenos sa uskutoční:

 • len v prípade, že vyjadríte výslovný súhlas s navrhovaným prenosom po tom, čo Vás informujeme o rizikách, ktoré takéto prenosy môžu pre Vás predstavovať z dôvodu absencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk v tretej krajine mimo EÚ, alebo
 • v prípade, že prenos je nevyhnutný na plnenie alebo uzatvorenie zmluvy medzi vami a nami alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na základe Vašej žiadosti, alebo
 • v prípade, že prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
 • v prípade existencie primeraných záruk, najmä primeraných záruk vo forme štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov so zmluvným partnerom v tretej krajine mimo EÚ.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťami Google Ireland Limited a Google Cloud EMEA Limited (Google, Google Analytics) nájdete na nasledujúcich odkazoch: i. všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov (odkaz: https://www.facebook.com/policy.php) ii. štandardné zmluvné doložky (odkaz: https://business.safety.google/adscontrollerterms/sccs/) iii. primerané dodatočné záruky (odkaz: https://services.google.com/fh/files/misc/safeguards_for_international_data_transfers.pdf) a vysvetlenie (odkaz: https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=en#zippy=%2Cin-this-article)

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited (Facebook) nájdete na nasledujúcich odkazoch: i. všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov (odkaz: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US) ii. európsky dodatok k prenosu údajov (odkaz: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) iii. štandardné zmluvné doložky (odkaz: https://www.facebook.com/help/566994660333381) iv. primerané dodatočné záruky (odkaz: https://about.fb.com/news/2021/03/steps-we-take-to-transfer-data-securely/)

8. Zásady používania súborov cookies

Čo sú to súbory cookies?

 • Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia.
 • Tieto súbory identifikujú špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach.
 • Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta.

Ako dotknutá osoba nemáte nijakú povinnosť poskytnúť osobné údaje (mimo osobných údajov vyplývajúcich z nevyhnutných cookies). Iné typy cookies (marketingové, analytické a štatistické) sa používajú výlučne na dobrovoľnej báze po udelení Vášho súhlasu.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM COOKIES

Podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „ZEK“) každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.

Nevyhnutné cookies preto môžeme používať bez vášho súhlasu podľa poslednej vety § 109 ods. 8 ZEK a ostatné cookies – v našom prípade marketingové cookies a štatistické cookies môžeme používať len na základe vášho preukázateľného súhlasu.

Nevyhnutné súbory cookies

(a) Nevyhnutné cookies sú také cookies, ktoré zabezpečujú výlučne riadne technické fungovanie webstránky a zvýšene komfortu návštevníka webstránky, a ktoré nespracúvajú žiadne osobné údaje návštevníkov webstránky a ich jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete.

(b) Používame nasledujúce nevyhnutné súbory cookies, na ktoré nie je potrebný váš súhlas:

NÁZOV COOKIESZDROJPRENOS DO 3. KRAJINYÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVDOBA UCHOVÁVANIA
CookieConsentCookiebot-Uloží voľbu súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu1 rok

(c) V prípade, že by tieto nevyhnutné technické cookies obsahovali aj osobné údaje, tieto budeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovanie služby, ktorú od nás výslovne požadujete a náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov uložených v cookies, ktoré sú nevyhnutné na činnosť web stránky podľa § 109 ods. 8 ZEK.

Nie nevyhnutné cookies

(a) Používame nasledujúce súbory cookies, na ktoré je potrebný váš súhlas. Jedná sa o štatistické cookies a o marketingové cookies. Účelom štatistických (analytických cookies) je umožniť prevádzkovateľovi webovej stránky spracúvať a ukladať informácie o návštevnosti stránky a využívaní jej funkcií. Marketingové cookies sa využijú na to, aby bola zobrazovaná reklama čo najbližšie záujmom návštevníkov webstránok a súčasne zaznamenávajú, ktoré konkrétne sekcie webstránky boli navštívené a po aký dlhý čas. Každá návšteva (otvorenie) webovej stránky je teda (po udelení súhlasu) spojené s uložením konkrétnych informácii o návštevníkovi webstránky, ktoré pri takejto návšteve poskytol.

(b) Neudelenie súhlasu na štatistické cookies a/alebo na marketingové cookies nemá žiadny dopad na funkčnosť webovej stránky.

(c) Súhlas je potrebný aj na prípadné spracúvanie osobných údajov nachádzajúcich sa v cookies, a to podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR [zákonnosť spracúvania prostredníctvom vyjadreného súhlasu dotknutej osoby] a článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR, keďže dochádza k takému prenosu osobných údajov do tretej krajiny (predovšetkým USA), pri ktorom neexistujú primerané záruky o ochrane osobných údajov štandardom v EÚ. Takýto prenos súborov cookies do USA je teda rizikový a na to, aby k nemu mohlo dochádzať, je nutné, aby dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas s navrhovaným prenosom.

(d) Svojím súhlasom na spracúvanie marketingových cookies a/alebo štatistických cookies vyjadrujete aj súhlas podľa článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR, a teda ako návštevník webovej stránky ste boli riadne informovaní a poučení o vyplývajúcich rizikách spojených s takýmto prenosom, a tieto beriete na vedomie, pretože tieto riziká môžu predstavovať riziko z dôvodu absencie primeranosti a primeraných záruk, ktoré sú inak zaručené právom EÚ.

(e) Len s vašim súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 109 ods. 8 ZEK a v prípade prenosu do USA aj podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR používame tieto cookies:

Štatistické cookies

NÁZOV COOKIESZDROJPRENOS DO 3. KRAJINYÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVDOBA UCHOVÁVANIA
_gaGoogle AnalyticsÁnona ukladanie a počítanie zobrazení stránok2 roky
_gidGoogle AnalyticsÁnona ukladanie a počítanie zobrazení stránok1 deň

Marketingové cookies

NÁZOV COOKIESZDROJPRENOS DO 3. KRAJINYÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVDOBA UCHOVÁVANIA
_fbpFacebookÁnoukladanie a sledovanie návštevnosti na rôznych webových stránkach3 mesiace
_gcl_auGoogle AdsenseÁnoukladanie a sledovanie konverzií1 deň

ÚČEL COOKIES

Cookies sa používajú za účelom: (i) Zlepšenia používania webstránky, (ii) Optimálne fungovanie webstránky, (iii) Marketingové účely, (iv) Sledovanie návštevnosti webstránky, (v) Bezpečnosť prezerania a fungovania webstránky.

Nastavenie a kontrola nad súbormi cookies (tzv. cookies management) :

 • Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Súbory cookies je možné pomocou nastavenia Vášho prehliadača úplne zakázať alebo povoliť používaní len niektorých súborov cookies. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. V prípade zmeny nastavenia cookies však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť web stránky.
 • Proti ukladaniu cookies, ktoré zbierame na základe nášho oprávneného záujmu máte právo vzniesť námietku na e-mail Prevádzkovateľa.

9. Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

 • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • v minulosti ste nám na spracúvanie poskytli súhlas, ktorý odvoláte a my zároveň nie sme oprávnený spracúvať predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu;
  • namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo * namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne; * osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského Štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.
 • právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  • popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  • prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe:
  • vášho súhlasu alebo
  • je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva prostredníctvom žiadosti o výkon práva dotknutej osoby. Je povinnosťou Prevádzkovateľa zabrániť poskytnutiu osobných údajov neoprávnenej osobe.