Covid-19 a dane, odvody a úvery

26. 4. 2020

NÁHRADA ŠKODY OD ŠTÁTU

Aj Vám možno napadla otázka, či máte možnosť požadovať od štátu náhradu škody, v súvislosti s opatreniami vydanými pre ochorenie COVID-19?

Aj keď v niektorých krajinách to tak možno je, náhradu škody, ktorá vznikne v dôsledku plnenia povinností, v zmysle vydaných opatrení, náš právny poriadok expresis verbis nepozná. Namiesto toho odporúčame sledovať plánované opatrenia vlády SR na zmiernenie ekonomických dopadov krízy, spôsobenej COVID-19 pre podnikateľov a zamestnávateľov.

Prvé opatrenia boli v parlamente schválené koncom minulého týždňa a nové opatrenia nadobudli účinnosť v sobotu 4. apríla a pondelok 6. apríla 2020. Presné znenie zákonov je dostupné TU.

Rámcovo tzv. prvá pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom obsahuje sedem opatrení, ktoré majú týmto subjektom pomôcť a majú pomôcť tiež ekonomike. Medzi opatrenia patrí:

  • Štát preplatí 80 % platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté.
  • Štát poskytne príspevky pre samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb.
  • Štát poskytne bankové záruky na pôžičky vo výške 500 miliónov eur.
  • Odklad platby odvodov pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
  • Odklad preddavkov na dane z príjmov pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
  • Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 (vrátane).

O presných podmienkach uplatnenia pomoci podľa navrhovaných opatrení alebo o ďalších opatreniach Vás budeme priebežne informovať.

Ďalšou pomocou pre podnikateľov a zamestnávateľov môžu predstavovať príspevky a pomoc definované zákonom o službách zamestnanosti, a to príspevok na podporu udržania pracovných miest a finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých alebo stredných podnikoch.

DAŇOVÉ A ODVODOVÉ POVINNOSTI

Prijatými opatreniami sa štát snaží pomôcť zamestnancom a podnikateľom aj v oblasti daní a odvodov. V rámci tzv. prvej pomoci zamestnancom, firmám a živnostníkom bolo predstavené opatrenie odkladu preddavkov na dane z príjmov pri poklese tržieb o viac ako 40 % a opatrenie odkladu platby odvodov pri poklese tržieb o viac ako 40 %.

Aktualizácia k 6. aprílu 2020

Odvody do Sociálnej poisťovne, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, za marec 2020 sú splatné v termíne do 31. júla 2020.

Aktualizácia k 22. aprílu 2020:

Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa odpúšťa platenie odvodov za mesiac apríl 2020 pre zamestnávateľov a povinne nemocensky poistené a povinne dôchodkovo poistené samostatne zárobkovo činné osoby v prípade, ak v apríli 2020 mali uzatvorené prevádzky na základe rozhodnutia príslušného orgánu, a to najmenej na 15 dní.

Daň z príjmov

Daňovníci majú možnosť podať oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do 31. marca 2020, čím sa lehota na podanie daňového priznania a lehota na zaplatenie dane dá predĺžiť o tri, resp. šesť mesiacov v prípade príjmov aj zo zahraničia.

V prípade, ak nestihnete tento termín na oznámenie o predĺženie lehoty, môžete využiť automatické odpustenie sankcií, ak daňové priznanie podáte a daň zaplatíte do 30. júna 2020. V tomto prípade tento „odklad“ nemusíte daňovému úradu nijak oznamovať.

Aktualizácia k 4. aprílu 2020

Na základe prijatých opatrení sa posúva lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov a úhradu dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov, ktorého lehota vykonania uplynie počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zamestnávateľ je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Predlžuje sa aj lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie uplynie počas obdobia pandémie, a to do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná.

Aktualizácia k 22. aprílu 2020

Parlament schválil ďalšie zmeny a opatrenia v oblasti daní z príjmov, podľa ktorých daňovník s poklesom tržieb o 40 % nemusí platiť preddavky na daň z príjmov.

Neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia rokov 2015 až 2018 si môže daňovník dodatočne odpísať, avšak najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur.

Daň z pridanej hodnoty

V prípade podania daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (týka sa aj kontrolných výkazov a súhrnných výkazov), zákon momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na jeho podanie. V prípade, ak ste niektorú lehotu nestihli, odporúčame čo najskôr požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa by mala prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania.

Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR momentálne pripravuje zmenu legislatívy tak, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v tejto situácii neukladali.

V prípade zhoršenia finančnej situácie a nemožnosti platenia preddavkov na daň z príjmov odporúčame požiadať správcu dane o platenie preddavkov inak. V prípadoch odôvodnených dôsledkom ochorenia COVID-19, správca dane na žiadosť daňovníka určí platenie preddavkov na daň inak.

Aktualizácia k 4. aprílu 2020

Počas obdobia pandémie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky nebude aktualizovať zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, a zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty.

ÚVERY

Každá banka aj v situácii, ktorá nie je ovplyvnená ochorením COVID-19, poskytuje možnosť odkladu splátok pre klientov, ktorí splácajú hypotekárny či spotrebný úver. Pri odklade splátok nejde o ich odpustenie, čo znamená, že všetky odložené alebo znížené splátky bude potrebné banke uhradiť po uplynutí času odkladu. Niekoľko mesiacov však klient nebude musieť splácať úver a niekedy ani úroky z neho, čo môže v ťažkých časoch výrazne pomôcť. Žiadosti o odklad posudzuje každá banka podľa svojich vlastných vnútorných predpisov a schválenie odkladu nie je automatické. V prípade odkladu splátok sa tento údaj zaznamenáva v rôznych registroch napr. v úverovom registri.

Na súčasnú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 postupne reagujú aj banky. Niektoré ponúkajú nové úvery na preklenutie dopadov ochorenia COVID-19 alebo odklad splátok úverov bez preukazovania konkrétnych finančných problémov.

Štát momentálne rokuje so Slovenskou bankovou asociáciou o možnosti odkladu splátok bez postihov (napr. bez negatívneho záznamu pre klienta v úverovom registri).

Najdôležitejším krokom v situácii, keď nevládzete splácať Váš úver je, aby ste s bankou začali komunikovať čo najskôr a aby ste mali aktívny prístup počas riešenia tejto situácie.

Aktualizácia k 4. aprílu 2020

Počas obdobia pandémie môže vláda prostredníctvom EXIMBANKY a SZRB poskytnúť pomoc vo forme záruky za úver alebo úhrady úroku.

Záruku za úver možno poskytnúť podnikateľovi, ktorý je malým podnikateľom, nie je sprostredkovateľom zamestnania za úhradu/agentúrou dočasného zamestnávania, nemá nedoplatky voči sociálnej poisťovni/zdravotnej poisťovni po lehote 180 dní, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a spĺňa iné podmienky určené bankou.

Bonifikáciu úrokov na udržanie zamestnanosti možno poskytnúť podnikateľovi, ktorý je malým podnikateľovi a nemá nedoplatky voči sociálnej a zdravotnej poisťovni po lehote splatnosti.

Ak EXIMBANKA/SZRB bude plniť zo záruky namiesto podnikateľa, vznikne jej pohľadávka voči podnikateľovi. V prípade úrokov zákon takú úpravu nemá.

Banka bude vo významnej miere zodpovedná za kontrolu dodržania podmienok pre poskytnutie záruky a bonifikácie úrokov. Ak ministerstvo financií „zistí nedostatky“ pre výkone kontroly, môže banke uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku úveru alebo vrátenia bonifikácie úrokov.

Spoločnosť Slovak Investment Holding, a. s. spustila program finančnej pomoci pre malé a stredné podniky na preklenutie obdobia súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Aktualizácia k 9. aprílu 2020

Fyzické osoby, malí zamestnávatelia a iní podnikatelia budú môcť v období pandémie požiadať o odklad splátok úverov. Banky budú za stanovených podmienok povinné žiadosti o odklad vyhovieť. O odklad môžu klienti bánk požiadať počas obdobia pandémie najviac jedenkrát, a najviac na obdobie deviatich mesiacov.