Duplicitný nájom identického pozemku: možnosť alebo problém?

10. 8. 2023

Jedným z pojmových znakov nájomnej zmluvy je prenechanie veci na užívanie (alebo aj na branie úžitkov). Pod prenechaním veci sa rozumie odovzdanie veci do dispozície nájomcu, aby ju nájomca užíval alebo z nej bral aj úžitky.

Viac sa dozviete v článku, ktorého autorom je náš právny asistent Bc. Dominik Mičatka

  • Je možné ten istý poľnohospodársky pozemok prenajať dvom nájomcom súčasne?
  • Aké sú právne normy, názory odborníkov a judikatúra súdov v predmetnej problematike?

Celý článok, ktorý je publikovaný prostredníctvom EPRAVO.SK, nájdete tu