Letný žurnál: Je povinnosť úhrady dane z príjmu pri prevode obchodného podielu?

JUDr. Karol Nagy2. 8. 2023

V ďalšej časti Letného žurnálu sme vám pripravili zaujímavé čítanie z oblasti obchodných spoločností a daní.

JUDr. Karol Nagy, advokát

Dane_SEMANČÍN & PARTNERS.jpg

V prípade obchodných spoločností nie je ojedinelou situáciou že počas ich trvania dôjde k prevodu obchodného podielu/akcií obchodnej spoločnosti. Dôvody môžu byť rôzne, napr. ukončenie podnikateľských aktivít spoločníka, zmena zamerania podnikateľských aktivít spoločníka alebo jednoducho možnosť výhodného predaja daného obchodného podielu/akcií.

Prevod obchodného podielu/akcií je úkon, ktorý obnáša nielen administratívnu stránku veci, kam patrí príprava dokumentov nevyhnutných k prevodu tohto obchodného podielu (hlavne Zmluvy o prevode obchodného podielu, v ktorej sa prevodca a nadobúdateľ dohodnú na vzájomných právach a povinnostiam medzi sebou), schválenie takého prevodu valným zhromaždením spoločnosti, ako aj následný zápis takejto zmeny do príslušného obchodného registra. Samozrejme, všetky tieto úkony sa uskutočnia za podmienok uvedených primárne v spoločenskej zmluve spoločnosti a právnom poriadku Slovenskej republiky.

Prevod obchodného podielu/akcií má aj daňovú stránku, a to vo forme dane z príjmu v prípade prevodcu. Táto povinnosť tu je bez ohľadu na to, či je prevodcom fyzická alebo právnická osoba. Zjednodušene povedané, predmetom dane je zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Dané konštatovanie je pomerne logické a predvídateľné. Čo však ale mnohí z vás nevedia, je skutočnosť, že takýto príjem z prevodu obchodného podielu/akcií môže byť od dane z príjmu aj oslobodený. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej „len“ Zákon“) ustanovuje skutočnosti a okolnosti, pri splnení ktorých prevod obchodného podielu/akcií nepodlieha zdaneniu daňou z príjmu.

Úplné oslobodenie, bez ohľadu na príjem z takého predaja, Zákon v súčasnosti priznáva iba právnickým osobám, a to v prípade predaja akcií u akcionára akciovej spoločnosti, v prípade obchodného podielu u spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným a u komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí a za splnenia ostatných, pomerne prísnych podmienok uvedených v § 13c Zákona. Medzi takéto podmienky patrí napríklad vlastníctvo obchodného podielu/akcií po dobu minimálne 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia a musí ísť o priamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti vo výške aspoň 10%, pričom daná osoba musí vykonávať podstatné funkcie, riadiť a znášať riziká spojené s vlastníctvom obchodného podielu/akcií, ďalej musí disponovať potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon daných funkcií, a pod.

Aby to však nebolo hneď také jednoduché, tak Zákon ešte priamo v § 13c upravuje situácie, kedy aj v prípade, že by ste splnili podmienky oslobodenia, tak sa na Vás oslobodenie vzťahovať nebude. Ako sa hovorí – výnimku z výnimky.

V prípade fyzických osôb k oslobodeniu od povinnosti úhrady dane z príjmu z predaja obchodného podielu/akcií podľa súčasnej platnej legislatívy môže prísť v prípade, ak je úhrn takého príjmu z predaja obchodného podielu/akcií nižší alebo sa rovná sume 500,- eur.

Záver

Dávame do pozornosti, že podmienky oslobodenia od povinnosti úhrady dane z príjmu z predaja obchodného podielu/akcií patria do komplexnej problematiky, ktorej by sme sa pre vysvetlenie museli venovať v tomto článku viac podrobne.

Povinnost platenia dani_SEMANČÍN & PARTNERS.jpg

V súvislosti s prevodom obchodného podielu/akcií spoločnosti Vám vieme pomôcť s:

  • právnym poradenstvom a zastupovaním, ako na strane prevodcu obchodného podielu/akcií, tak aj na strane nadobúdateľa obchodného podielu/akcií, resp. obchodnej spoločnosti samotnej
  • prípravou dokumentov potrebných k prevodu obchodného podielu/akcií obchodnej spoločnosti
  • uskutočnením due dillegence obchodnej spoločnosti, ktorej obchodný podiel/akcie sa majú prevádzať
  • zastupovaním v konaní pred príslušným obchodným registrom pri zápise zmeny v obchodnej spoločnosti
  • zhodnotením daňovej povinnosti pri prevode obchodného podielu/akcií spoločnosti

Máme pre vás znovu aj BONUS v podobe videa