Letný žurnál: Určovanie výživného na deti rodičov s nadštandardným príjmom

JUDr. Karol Nagy5. 7. 2023

Nakoľko máme dovolenkové obdobie, rozhodli sme sa odľahčiť aj naše články. Nechceme vás ochudobniť o ich čítanie, preto vám predstavujeme Letný žurnál, v ktorom si priblížime jednotlivé oblasti, ktorým sa v našej advokátskej kancelárii venujeme.

V prvej časti Letného žurnálu, ktorú sme pre vás spracovali, sa zameriame na oblasť rodinného práva.

JUDr. Karol Nagy, advokát

Mgr. Petronela Rybová, advokátska koncipientka

Vyzivne na dieta_semancin_partners.jpg

V našej rodinnoprávnej praxi sa často stretávame s prípadmi, kedy má jeden alebo aj obaja rodičia dieťaťa nadštandardný príjem. Musí sa takýto vysoký príjem odraziť na výške výživného a sú súdy ochotné priznávať nadpriemerne vysoké výživné? Áno, musí.

V zákone o rodine je jednoznačne uvedené, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov, ktorá sa preukazuje aj príjmom rodiča. Pri vyššom príjme rodiča je prirodzene vyššie aj výživné na dieťa (samozrejme je vždy potrebné zohľadniť aj iné skutočnosti, ktoré ale primárne nie sú predmetom tohto článku).

V prvom rade je potrebné uviesť, k akým situáciám pri určení výživného môže dôjsť:

Prvou a zároveň ideálnou situáciou je, ak sa rodičia na výške výživného dohodnú a takúto rodičovskú dohodu následne schváli súd. V tomto prípade horná hranica výživného v podstate neexistuje a často je vo výške niekoľkých tisíc EUR. Súd by mal schváliť takmer akúkoľvek dostatočne vysokú sumu zohľadňujúcu životnú úroveň rodičov, na ktorej sa rodičia dohodli, pričom dokazovanie príjmu rodičov na súde by malo prebiehať len vo formálnej rovine.

Druhou situáciou je, ak o výške výživného autoritatívne rozhoduje súd rozhodnutím, ktoré je výsledkom dokazovania príjmu rodičov. V takomto prípade prebieha štandardné dokazovanie, ktorého cieľom je zistiť skutočnú životnú úroveň rodičov, na ktorej má dieťa právo sa podieľať. Súdna prax je v takýchto prípadoch taká, že súd na základe výšky príjmu povinného rodiča a ostatných faktorov určí výšku výživného vo výške medzi 20% – 30% z čistého príjmu rodiča. Častokrát sa ale stáva, že rodič sa svoj príjem, ako aj životnú úroveň, snaží pred súdom zatajiť, a tak umelo znížiť základ, z ktorého sa následne vypočíta výška výživného. V takomto prípade je potrebné, aby ste mali k dispozícii odbornú právnu pomoc, vďaka ktorej budú príjmy takéhoto rodiča súdu preukázané a bude stanovená výška výživného zohľadňujúca ako príjem, tak aj životnú úroveň povinného rodiča.

Naša advokátska kancelária má bohaté skúsenosti v oblasti rodinného práva, vrátane určenia správnej a primeranej výšky výživného zohľadňujúcej záujmy dieťaťa, a to aj výške presahujúcej 1 500 EUR na jedno dieťa, hoci povinný rodič by sa tejto povinnosti rád vyhol alebo ju znížil na minimum.

Rozvod_semancin_advokat.jpg

V súvislosti s rodinným právom vám vieme pomôcť s:

  • prípravou dohody rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu,
  • určením výživného na jedného z manželov,
  • určením výživného na dieťa,
  • rozvodom manželstva,
  • vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Máme pre vás BONUS v podobe videa

zurnal-button.png