Letný žurnál: Uvažujete nad darovaním svojej nehnuteľnosti?

15. 8. 2023

Dnes vám v Letnom žurnále ponúkame informácie o tom, ako na darovanie nehnuteľnosti.

Mgr. Zuzana Vido, advokátka

Darca nehnuteľnosti_semancin_advokat.jpg

Darovacou zmluvou darca bezplatne prenecháva dar – nehnuteľnosť a obdarovaný tento dar prijíma. Darovanie je dvojstranný právny úkon, ktorý na svoj vznik potrebuje nielen vôľu darcu prenechať dar obdarovanému, ale aj vôľu obdarovaného dar prijať. V prípade, ak obdarovaný nesúhlasí s prenechaním daru, k darovaniu nepríde. Obdarovaný môže byť ktokoľvek, kto je spôsobilý na právne úkony.

V prípade nehnuteľností musí byť zmluva písomná a musí tiež obsahovať náležitosti podľa Katastrálneho zákona [1] . Navyše, ak sa prevádza byt alebo nebytový priestor v dome, ďalšie povinné náležitosti, na ktoré by zmluvné strany nemali zabudnúť, sú obsiahnuté v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov [2] . Podpis darcu na darovacej zmluve musí byť osvedčený.

Darca je podľa zákona povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má nehnuteľnosť vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť. Aj darca sa môže domáhať vrátenia daru, a to vtedy, ak sa obdarovaný k nemu alebo k členom jeho rodiny správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

Ak by chcel darca upraviť vlastnícke pomery k nehnuteľnosti až pre prípad svojej smrti, čiže vlastníctvo by prechádzalo na obdarovaného až po smrti darcu, takýto postup je našim právnym poriadkom vylúčený a takáto zmluva by bola absolútne neplatná.

V praxi sa často rieši situácia, kedy darca daruje nehnuteľnosť, v ktorej by chcel dožiť svoj život a iba by rád vysporiadal pomery vo svojej rodine ešte za svojho života sám, aby sa predišlo možným sporom v dedičskom konaní. Najvhodnejším riešením je zriadenie bezodplatného vecného bremena doživotného užívania nehnuteľnosti, ktoré sa zaeviduje aj v katastri nehnuteľností. Toto právo je možné zriadiť spolu s darovaním nehnuteľnosti – nič nebráni zmluvným stranám v tom, aby darovanie aj zriadenie vecného bremena vykonali naraz. Tým, že právo doživotného užívania je zapísané aj na liste vlastníctva príslušnej nehnuteľnosti, je zároveň nižší predpoklad, že by došlo v budúcnosti k prevodu nehnuteľnosti, resp. nový vlastník nehnuteľnosti by stále musel strpieť užívanie nehnuteľnosti darcom.

Medzi najčastejšie chyby, s ktorými sa v praxi pri darovacích zmluvách stretávame, sú chýbajúce náležitosti, ktoré by mala zmluva podľa zákona obsahovať alebo chybné údaje pri označení nehnuteľnosti. Zmluva o darovani nehnutelnosti_semancin_advokat.jpg

V súvislosti s darovaním nehnuteľnosti Vám vieme pomôcť so:

  • spísaním alebo revíziou darovacej zmluvy,
  • spísaním alebo revíziou zmluvy o zriadení vecného bremena doživotného užívania,
  • zastupovaním pri spore o vrátenie daru.

Poznámky pod čiarou:

[1] Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

[2] Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Máme pre vás znovu aj BONUS v podobe videa