Nevyžiadané marketingové volania zo strany marketingových spoločností

Bc. Dávid Ivančo 8. 2. 2023

Telemarketing je často využívanou metódou marketingu spoločnosti a získavania nových potencionálnych zákazníkov. Ak máte v pláne vykonávať telemarketing, treba mať na pamäti podmienky, ktoré stanovujú právne predpisy. V § 116 ods. 8 Zákona o elektronických komunikáciách sú uvedené podmienky za ktorých je zakázané vykonávať telemarketing. Ide o prípady:

(i) ak účastník alebo užívateľ uviedol svoje telefónne číslo v zozname (tzv. Robinsonov zoznam) alebo,

(ii) užívateľ namietol takéto volanie osobe, v prospech ktorej sa vykonáva priamy marketing.

Robinsonov zoznam bol vytvorený Úradom pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb (ďalej len „úrad“). Do tohto zoznamu sa môžu zaregistrovať samotní účastníci ako aj marketingové spoločnosti a osoby ktoré chcú využívať telemarketing.

Úrad zriadil zoznam na webovej stránke: https://www.nevyziadanevolania.sk/.

Webová stránka je rozdelená na 4 sekcie, pričom v dnešnom článku sa budeme venovať iba tým sekciám, ktoré sú podstatné pre marketingové spoločnosti. Ide o sekciu „Marketingový subjekt“ a sekciu „Zoznam marketingových subjektov“.

Sekcia „Marketingový subjekt“

V tejto sekcii sa musia zaregistrovať všetky fyzické a právnické osoby, ktoré využívajú priamy marketing na prezentáciu tovaru a služieb.

Priamym marketingom sa rozumie akákoľvek forma prezentácie tovarov alebo služieb v písomnej forme alebo ústnej forme, zaslaná alebo prezentovaná prostredníctvom verejne dostupnej služby priamo jednému alebo viacerým účastníkom, resp. užívateľom. Z tejto definície je zrejmé, že registrovať sa nemusia len marketingové spoločnosti, ale každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce prezentovať svoje produkty alebo služby.

K registrácii do zoznamu, ak ide o fyzickú osobu, je potrebné uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a bankové spojenie.

Obrázok12.png

V prípade, že ide o právnickú osobu, je potrebné uviesť obchodné meno, IČO organizácie alebo rovnocenné registračné číslo, DIČ, DIČ DPH a právnu formu, adresu sídla, fakturačnú adresu (v prípade, že je iná ako adresa sídla) a bankové spojenie.

V prípade, že ide o fyzickú osobu – podnikateľa, je potrebné uviesť obchodné meno, IČO organizácie alebo rovnocenné registračné číslo, DIČ, DIČ DPH, miesto podnikania, fakturačnú adresu (v prípade, že je iná ako miesto podnikania) a bankové spojenie.

Potrebné je poznamenať, že ak máte v pláne vykonávať telemarketing, je dôležité, okrem svojej registrácie, overovať aj všetky telefónne čísla potencionálnych klientov, ktorým máte záujem telefonovať za účelom telemarketingu. K zoznamu účastníkov, v ktorom máte kontrolovať telefónne čísla, sa dostanete cez svoje konto po prihlásení.

Samozrejme, prístup do zoznamu nie je zadarmo. Výšku poplatku ustanovuje úrad vo vyhláške. Od 15.11.2022 je stanovená cena za overenie telefónneho čísla alebo množiny čísel v zozname nasledovne:

a) od 1 do 10 000 overovaných telefónnych čísel – 10 eur,

b) od 10 001 do 100 000 overovaných telefónnych čísel – 20 eur,

c) od 100 001 do 1 000 000 overovaných telefónnych čísel – 100 eur,

d) od 1 000 001 do 5 000 000 overovaných telefónnych čísel – 300 eur.

To znamená, že môžete telefonovať len na tie telefónne čísla, ktoré sa v tzv. Robinsonovom zozname nenachádzajú. V opačnom prípade hrozí právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokuta od 200 eur až do výšky 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Fyzická osoba, ktorá nepodniká, môže dostať pokutu za porušenie svojej povinnosti od 200 eur do výšky 20 000 eur.

Sekcia „Zoznam marketingových subjektov“

Táto sekcia obsahuje verejne prístupný zoznam registrovaných marketingových subjektov, ktorý je prístupný každému bez poplatku.

Obrázok22.png

Volania len s predvoľbou (0) 888

Od augusta 2022 je v platnosti vyhláška o národnom číselnom pláne. Na základe tejto vyhlášky sa každý marketingový hovor musí uskutočniť z čísla začínajúceho predvoľbou (0) 888. O takéto číslo si môžu podnikatelia požiadať u svojho operátora. Ak máte v pláne vykonávať telemarketing, pričom máte telefónne číslo začínajúce predvoľbou (0) 888 a zároveň telefónne číslo, na ktoré voláte, nie je v spomenutom zozname, stále nie je možné na marketingové účely telefonicky kontaktovať akúkoľvek osobu bez jej súhlasu. V takejto situácii je stále potrebné prihliadať na nariadenie GDPR.

Ak máte záujem robiť priamy marketing bez porušenia zákona a hrozby sankcie, neváhajte a obráťte sa na nás.