Posúdenie výšky pokuty s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu Covid-19

12. 9. 2021

mask-6012625_1920.jpg

Z novšej rozhodovacej praxe Úradu na ochranu osobných údajov vyplýva, že pri ukladaní pokút prihliada aj na stále prebiehajúcu pandemickú situáciu. Podobne tak bolo aj v rozhodnutí, ktorým úrad uložil prevádzkovateľovi úhrnnú pokutu za viaceré porušenia vo výške 1.000,-EUR, kde podľa jeho slov „bola nepochybne zohľadnená súčasná mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, a že ak by nebola, výsledná výška pokuty by bola nepochybne vyššia“. Čo považujeme za dôležité uviesť, porušenia ochrany osobných údajov boli aj v tomto rozhodnutí konštatované opäť vo vzťahu ku kamerovému informačnému systému.

Úrad uviedol určité pravidlá, ktorými sa riadi pri posudzovaní výšky pokuty:

 • Zástupcovia zákonodarnej moci v Slovenskej republike žiadnym spôsobom nestanovili nové dočasné pravidlá, ktoré by mal správny orgán aplikovať v oblasti správneho trestania počas existencie pandemickej situácie;
 • Účinnosť ustanovení pri ukladaní pokuty podľa GDPR alebo Zákona o ochrane osobných údajov obmedzená nebola;
 • Úrad zohľadňuje individuálne okolnosti prípadu, ktoré sú v konaní o ochrane osobných údajov preukázané;
 • Pri ukladaní pokút plní úrad aj v čase pandemickej situácie Zákonom a GDPR stanovené úlohy;
 • Uloženie pokuty je výsledkom hodnotenia faktických, ekonomických a právnych skutočností v rámci priestoru pre úvahu správneho orgánu (diskrečná právomoc), pri rešpektovaní GDPR stanovených kritérií pre uloženie pokuty, ako aj s prihliadnutím na individuálne okolnosti prípadu;
 • Zo súdnej praxe vyplýva, že každá finančná sankcia plní zároveň preventívnu a represívnu funkciu, pričom, ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane mierny vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne v teda musí v sebe obsahovať aj represívnu zložku;
 • Preventívnu funkciu uloženej pokuty je potrebné chápať tak, že úrad chce motivovať prevádzkovateľa k vyššej opatrnosti a zodpovednosti pri aplikácii pravidiel ochrany osobných údajov do svojej podnikateľskej činnosti a sleduje jej výchovný význam.

Za poľahčujúce okolnosti považoval úrad pri určovaní výšky pokuty v rozhodnutí aj:

 • Kategóriu osobných údajov, ktorých sa porušenie týkalo (bežné);
 • Skutočnosť, že konanie prevádzkovateľa nebolo úmyselné;
 • Skutočnosť, že prevádzkovateľ porušením GDPR nezískal žiaden finančný prípadne nefinančný prospech;
 • Skutočnosť, že postup prevádzkovateľa v rozpore s právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov nebol zistený ako opakovaný;
 • Skutočnosť, že prevádzkovateľ v konaní aktívne spolupracoval s úradom.

Na záver možno konštatovať, že úrad pri rozhodovaní o výške pokuty precízne zvažoval a vyhodnocoval znížené príjmy právnickej osoby v dôsledku prebiehajúcej pandémie, aby pre ňu nemala, aj s ohľadom na znížený obrat, likvidačný charakter.