Právny žurnál: Ako zamestnávať na sezónne práce?

Mgr. Petronela Rybová6. 6. 2023

Nielen počas letného obdobia je zvýšený dopyt po zamestnancoch, ktorých zamestnávatelia potrebujú síce intenzívne, no len sezónne. Nezáleží na tom, či zamestnanec odhrabáva lístie, odhŕňa sneh alebo pomáha pri zbieraní ovocia, takýchto zamestnancov potrebujú zamestnávatelia počas celého roka.

Ponúka slovenská legislatíva alternatívy, ktoré umožňujú zamestnávateľom zamestnať zamestnancov len na krátku dobu bez prílišného odvodového zaťaženia? Ktorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je najlepšie zvoliť, a aký druh dohody môžu tento rok využiť zamestnávatelia po prvýkrát, sa dozviete v dnešnej časti nášho Právneho žurnálu.

Mgr. Petronela Rybová, advokátska koncipientka

Sezonna praca_polnohospodarstvo_semancin_advokat.jpg

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh, alebo na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami rôzne dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pod podmienkou ich výnimočnosti. Ktoré z týchto dohôd sú podľa nás najlepšie využiteľné nielen počas letného obdobia za účelom zabezpečenia úloh a potrieb zamestnávateľa sa dozviete nižšie.

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Dohoda o brigádnickej práci študenta je pravdepodobne najznámejší druh dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Ako vyplýva už z jej názvu, zamestnávateľ ju môže uzatvoriť len s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia. Uzatvorenie dohody je ohraničené vekom, a to minimálnou hranicou 15 rokov, v prípade žiaka strednej školy a maximálnou hranicou 26 rokov, v prípade vysokoškolského študenta. Dohodu o brigádnickej práci študentov tak možno uzatvoriť len do dovŕšenia 26. roku veku, pričom prácu na základe tejto dohody môže zamestnanec vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom 26. rok veku dovŕši.

Dohoda o brigádnickej práci študenta sa uzatvára na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov, pričom zamestnanec môže na základe tejto dohody vykonať najviac 20 hodín práce týždenne v priemere. Priemerovanie odpracovaných hodín umožňuje zamestnancovi počas leta pracovať intenzívnejšie, napr. aj štandardných 40 hodín týždenne, ak počas zvyšného obdobia trvania dohody odpracuje počas týždňa menej hodín tak, aby jeho priemerný odpracovaný čas za obdobie trvania dohody nepresiahol 20 hodín týždenne.

Napriek možnému variovaniu dĺžky týždenného pracovného času je potrebné brať do úvahy, že pracovný čas zamestnanca nesmie v priebehu jedného dňa presiahnuť 12 hodín a u zamestnanca mladšieho ako 18 rokov nesmie presiahnuť 8 hodín. V zmysle vyššie uvedeného sa tak plné využitie zamestnanca počas leta na základe tohto druhu dohody nevylučuje.

Obľúbenosť dohody o brigádnickej práci študenta spočíva aj v zvýhodnenom odvodovom zaťažení. Zamestnanec si môže u jedného zamestnávateľa v kalendárnom mesiaci uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku vo výške 200 EUR, čo znamená, že ak odmena z dohody o brigádnickej práci študenta nepresiahne mesačne 200 EUR, zamestnanec neplatí odvody na zdravotné a sociálne poistenie. V prípade, že bude mesačná odmena zamestnanca vyššia ako 200 EUR, zamestnanec zaplatí odvody na dôchodkové poistenie z rozdielu, ktorý prevyšuje hranicu 200 EUR. Z celej sumy odmeny bude zamestnávateľ platiť odvody na úrazové a garančné poistenie.

Uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky v tomto prípade nie je automatické. Zamestnanec si u konkrétneho zamestnávateľa musí odvodovú odpočítateľnú položku uplatniť vyplnením príslušného tlačiva. Ak zamestnanec tlačivo nevyplní a neodovzdá, zamestnávateľ bude odvody z odmeny zrážať. Pozor, ako sme už vyššie uviedli, zamestnanec si odpočítateľnú odvodovú položku môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa, vo všetkých ostatných zamestnaniach založených na dohode o brigádnickej práci študenta už uplatnenie odpočítateľnej odvodovej položky možné nie je.

Zamestnancov zamestnaných na základe dohody o brigádnickej práci študenta sa týka aj platenie preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zamestnanec si u zamestnávateľa môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá v roku 2023 činí mesačnú sumu vo výške 410,24 EUR. Aj uplatnenie nezdaniteľnej časti je možné len u jedného zamestnávateľa, a tiež na základe podpísania príslušného vyhlásenia.

Dohoda o pracovnej činnosti

Rovnako, ako aj dohoda o brigádnickej práci študenta, aj dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára najviac na 12 mesiacov. Podľa štandardnej dohody o pracovnej činnosti je však možné vykonávať pracovnú činnosť maximálne v rozsahu 10 hodín týždenne. Sezónne práce typické pre letné obdobie, vyznačujúce sa vysokou intenzitou práce preto zväčša dohodou o pracovnej činnosti nebolo možné ošetriť.

Príjemnú zmenu pre zamestnávateľov však priniesol zákon č. 248/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na základe ktorého prišlo k vytvoreniu poddruhu dohody o pracovnej činnosti – dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Môže však ísť iba o takú sezónnu prácu, ktorá je na účel dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce taxatívne vymedzená v § 228a ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Za sezónnu prácu možno považovať pracovnú činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje, a nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku. Medzi sezónne práce, ktoré možno vykonávať na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, zaraďujeme práce v:

a) poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní

 • vybraných druhov ovocia, najmä jahôd, liesky obyčajnej, bazy čiernej, egrešov, malín, ríbezlí, ruže jabĺčkovej, broskýň, čerešní, marhúľ, nektáriniek, ringlôt, sliviek, jabĺk, hrušiek a višní,
 • viniča,
 • vybraných druhov zeleniny, najmä šalátu, špenátu, cibule, cesnaku, póru, kapusty, kelu, karfiolu, kalerábu, ružičkového kelu, cvikly, mrkvy, reďkvi a reďkovky, petržlenu, špargle, baklažánu, cukety, dyne, kukurice cukrovej, melónu, papriky, tekvice okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie, uhorky nakladačky, uhorky šalátovej a rajčiakov,
 • zemiakov,
 • chmeľu,
 • osivovej kukurice určenej na kastráciu,
 • rastlinného množiteľského materiálu uvedeného v prvom až šiestom bode,

b) cestovnom ruchu, pri

 • preprave osôb po riekach, kanáloch, jazerách alebo iných vnútrozemských vodných cestách, vrátane vodných ciest vo vnútri prístavov alebo lodeníc,
 • prenájme a lízingu rekreačných potrieb alebo športových potrieb,
 • prevádzkovaní táborov,
 • prevádzke umelých vodných plôch,
 • prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov,
 • prevádzke reštaurácií a pohostinstiev, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvom bode až piatom bode,
 • prevádzke ubytovacích zariadení, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvom bode až piatom bode,

c) potravinárstve pri spracovaní poľnohospodárskych produktov uvedených v písmene a),

d) lesnom hospodárstve, pri

 • produkcii lesného reprodukčného materiálu,
 • zakladaní, obnove a výchove lesa s cieľom zabezpečiť trvalé plnenie funkcií lesa.

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce prináša zjednodušenie zamestnávania pracovníkov, ktorí vykonávajú vymedzené sezónne práce v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva a v sektore cestovného ruchu. Nová právna úprava by mala zamestnávateľom uľahčiť zamestnávanie najmä s ohľadom na skutočnosť, že spomínané odvetvia trpia dlhodobým nedostatkom pracovníkov.

Dohoda o praci_semancin_advokat.jpg

Na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je možné odpracovať 520 hodín v kalendárnom roku. Maximálny priemerný týždenný pracovný čas je ustanovený na 40 hodín za dobu trvania dohody, pričom priemer sa počíta najviac za obdobie 4 mesiacov. S poukazom na sezónnosť sa dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce môže uzatvoriť najdlhšie na dobu 8 mesiacov, teda o 4 mesiace kratšie ako štandardná dohoda o pracovnej činnosti.

Je potrebné nezabúdať na skutočnosť, že do rozsahu pracovnej činnosti sa započítava aj pracovná činnosť vykonávaná zamestnancom toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Najväčšia odlišnosť, a zároveň výhoda dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce oproti ostatným dohodám, je neuplatňovanie podmienky výnimočnosti spojenej s uzatváraním dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ tak môže na sezónne práce zamestnávať všetkých zamestnancov, a to aj opakovane, výlučne len na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, pretože na rozdiel od všetkých ostatných dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemusí ísť o úlohy malého rozsahu alebo úlohy charakteristické ich ojedinelosťou.

Zamestnávanie na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je spojené aj so znížením mzdových nákladov spočívajúcich vo výnimke z platenia poistného na starobné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa má dosiahnuť prostredníctvom tzv. odvodovej odpočítateľnej položky, ktorá sa pri výkone sezónnej práce bude uplatňovať.

Zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce síce od vzniku pracovnoprávneho vzťahu bude povinne poistený na všetky povinné poistenia zamestnanca, t. j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, no uplatní sa na neho výnimka z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, vo forme odpočítateľnej položky vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. V roku 2023 sa bude brať do úvahy priemerná mesačná mzda z roku 2021 vo výške 1211 EUR, následkom čoho bude odpočítateľná položka činiť 605,50 EUR.

Ak zamestnanec dosiahne mesačný príjem v sume rovnej alebo nižšej ako je odvodová odpočítateľná položka, nebude zamestnanec, ani zamestnávateľ platiť poistné na starobné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. Zamestnanec aj zamestnávateľ však budú z tohto príjmu stále platiť poistné na nemocenské poistenie a poistné na invalidné poistenie a zamestnávateľ aj poistné na úrazové poistenie, poistné na garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.

Ak bude mesačný príjem zamestnanca vyšší ako odpočítateľná položka, poistné na starobné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti bude platiť zamestnanec aj zamestnávateľ zo sumy rozdielu medzi dosiahnutým mesačným príjmom a odvodovou odpočítateľnou položkou.

Na rozdiel od dohody o brigádnickej práci študenta, zamestnanec nemusí o odpočítateľnú odvodovú položku žiadať či oznamovať jej uplatnenie, odvodová odpočítateľná položka sa pri výkone práce na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce uplatní pri platbe poistného automaticky.

Ako uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študenta

Obe dohody je potrebné uzatvoriť písomne, inak budú dohody postihnuté neplatnosťou. Jedno vyhotovenie dohody je zamestnávateľ vždy povinný vydať zamestnancovi. Podstatnými náležitosťami oboch dohôd, ktoré v nich musia byť jasne a zrejme uvedené, sú dohodnutá práca, dohodnutý rozsah pracovného času, doba, na ktorú sa dohoda uzatvára a dohodnutá odmena za vykonanú prácu.

Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci študenta je potvrdenie štatútu žiaka strednej školy alebo štatútu študenta dennej formy vysokoškolského štúdia. Podmienka sa nevzťahuje na žiakov po skončení strednej školy alebo študentov po skončení prvého stupňa dennej formy vysokej školy.

Ako ukončiť dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študenta

Aj spôsob skončenia pracovného pomeru je pre obe dohody rovnaký. Okamžité skončenie dohôd v nich síce je možné dohodnúť, ale len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia pracovného pomeru zamestnávateľ v dohode nijako neupraví, dohodu možno skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu. Ak by malo ísť o jednostranné ukončenie pracovného pomeru, to je možné len výpoveďou, bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej strane.

Záver

Ak hľadáte spôsob, ako zamestnať počas letnej sezóny fyzické osoby s čo najmenším odvodovým zaťažením a bez komplikácií, ktoré prináša bežný pracovný pomer, odporúčame Vám v prípade študentov siahnuť po dohode o brigádnickej práci študenta a v prípade všetkých ostatných fyzických osôb využiť novú dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.