Právny žurnál: Legislatívny kompas - Máj 2024

JUDr. Lucia Semančínová 6. 6. 2024

NOVÝ ZÁKON O OCHRANE SPOTREBITEĽA

Od 1. júla 2024 vstupuje do účinnosti zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý reguluje spotrebiteľské vzťahy. Jeho cieľom je zmodernizovať doterajšiu spotrebiteľskú legislatívu, zosúladiť ju s európskymi právnymi predpismi.

Nový zákon má duplicitu v spotrebiteľskom práve odstrániť a priniesť všeobecnú právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa, avšak nemá predstavovať kodifikáciu celého spotrebiteľského práva. Právna úprava spotrebiteľských zmlúv naďalej zostáva prednostne upravená v Občianskom zákonníku.

Okrem modernizačných cieľov je cieľom aj nastolenie rovnováhy medzi právami a povinnosťami spotrebiteľov a obchodníkov:

 • práva a povinnosti spotrebiteľov, obchodníkov a iných osôb pri ponuke, predaji a poskytovaní produktov, pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy a v súvislosti s ňou, a
 • pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa a postavenie spotrebiteľských organizácií pri riešení spotrebiteľských sporov.

Novinky pre spotrebiteľa:

 • predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, a to zo 14 na 30 dní pri zmluvách uzavretých pri predajnej akcii alebo pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti (tzv. podomový predaj);
 • zvýšenie ochrany pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi v záujme nalákať spotrebiteľa na zľavu, ktorá ale v skutočnosti nie je zľavou; obchodníkom sa prikazuje vypočítať zľavu z najnižšej ceny, za ktorú ponúkali tovar v posledných 30 dňoch); povinnosť uviesť v každom oznámení o znížení ceny tovaru predchádzajúcu cenu sa neuplatňuje na tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze (takýmto tovarom môžu byť napríklad rezané kvety a ostatné živé kvety, potraviny a nápoje s krátkou dobou spotreby alebo minimálnej trvanlivosti, nejde však o zníženie kvality a podliehanie skaze len z komerčného hľadiska, napríklad pri sezónnom tovare ako napríklad sezónne oblečenie, opaľovacie krémy a pod.);
 • zavedenie prostriedkov nápravy pre poškodených spotrebiteľov v prípadoch, ak sa obchodník voči nim dopustí nekalej obchodnej praktiky (nekalou praktikou je vždy zobrazenie známky dôveryhodnosti, známky kvality alebo ich ekvivalentu bez získania potrebného povolenia, tvrdenie v obchodnej praktike, že obchodník ponúkne súťaž alebo vypíše cenu bez toho, že by opísanú cenu udelil alebo poskytol zodpovedajúcu náhradu a iné uvedené v prílohe č. 1;
 • zlepšenie ochrany v online prostredí pred netransparentným nákupom a falošnými recenziami (obchodník musí zabezpečiť, že hodnotenia produktov, ktoré predáva alebo poskytuje, pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí produkt skutočne kúpili alebo použili, ak obchodník poskytuje spotrebiteľom prístup k hodnoteniu produktov);
 • zákaz marketingu propagujúceho tovar ako identický s tovarom v inom členskom štáte EÚ - ide sa o zákaz klamlivého konania (ako nekalej obchodnej praktiky), ktorým sa rozumie taký marketing tovaru, ktorý prezentuje tovar ako identický s tovarom uvádzaným na trh v iných členských štátoch EÚ, pokiaľ tieto tovary majú podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti (zákon však uvádza aj výnimky, kedy sa obchodná praktika nepovažuje za nekalú);
 • garancia rýchlejšej nápravy a odškodnenia pre spotrebiteľov.

Novinky pre obchodníka:

 • zosúladenie pojmov - zavedenie pojmu obchodník namiesto doposiaľ používaných pojmov predávajúci (v zákone o ochrane spotrebiteľa) a dodávateľ (v Občianskom zákonníku). Zavedením tohto nového pojmu sa zabezpečuje terminologická jednotnosť na národnej i európskej úrovni;
 • rozšírenie informačných povinností – napr. povinnosť informovať spotrebiteľa o popredajnom servise, vrátane povinnosti poskytnutia kontaktných údajov obchodníka, na ktorých bude spotrebiteľovi k dispozícii (telefónne číslo a e-mail) alebo povinnosť informovať spotrebiteľa o znížení ceny tovaru (o zľave);
 • vypustenie povinností, ktoré nadmerne zaťažujú obchodníkov (bez reálneho prínosu pre ochranu spotrebiteľov) – napr. vypustenie duplicitnej úpravy náležitostí dokladu o kúpe alebo vypustenie povinnosti zverejňovať oznam o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne aspoň 24 hodín vopred;
 • zavedenie mechanizmu tzv. druhej šance – t. j. zavedenie viacerých inštitútov smerujúcich k upusteniu od uloženia sankcie v prípadoch, ak obchodníci dobrovoľne ukončia porušovanie právnych predpisov a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov;
 • zavedenie nových zásad ukladania sankcií s cieľom zabrániť ukladaniu likvidačných pokút s tým, že sadzby pokút sú určené aj percentuálnym podielom z obratu obchodníka – napr. orgán dohľadu môže uložiť obchodníkovi za porušenie zákonnej povinnosti pokutu vo výške od 200 eur do 2 % obratu obchodníka za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 200 000 eur;
 • zavedenie nového typu sankcie (pre e-shopy) – odstránenie alebo zmena obsahu uverejneného v online rozhraní alebo výmaz domény.
Vplyv novej úpravy na Občiansky zákonník

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa zároveň novelizuje aj Občiansky zákonník. Dochádza najmä k týmto zmenám. Zmena pojmov – doteraz používaný pojem „dodávateľ“ sa nahrádza pojmom „obchodník“.

Nové definície pojmov:

 • digitálny obsah = „údaje, ktoré sa vytvárajú a dodávajú v digitálnej forme,“
 • digitálna služba = „služba, ktorá spotrebiteľovi umožňuje vytvárať, spracúvať alebo uchovávať údaje v digitálnej forme alebo mať k takýmto údajom prístup, alebo ktorá umožňuje výmenu alebo akúkoľvek interakciu údajov v digitálnej forme, ktoré nahrávajú alebo vytvárajú užívatelia služby,“
 • veci s digitálnymi prvkami = „akákoľvek hnuteľná vec, ktorá obsahuje digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo je s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou prepojená takým spôsobom, že absencia digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by bránila tomu, aby vec plnila svoje funkcie.“

Úprava zodpovednosti za vady (tzv. reklamácie) - aktuálne je táto problematika obsiahnutá v Občianskom zákonníku a úprava reklamačného konania bola v zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Za účelom zjednodušenia a zosúladenia tejto problematiky s európskym právom dôjde k vypusteniu paralelnej úpravy reklamačného konania v zákone o ochrane spotrebiteľa a ponechá sa len úprava v Občianskom zákonníku v novom znení.

Spolu s novým zákonom o ochrane spotrebiteľa bol schválený návrh zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorý prináša úpravu požiadaviek na bezpečnosť spotrebiteľských nepotravinových výrobkov. Pre tieto výrobky dodnes neexistoval osobitná regulácia a ide o presne neohraničenú množinu rôznorodých výrobkov - ako sú napríklad nábytok, bicykle, detské oblečenie, zariadenia detského ihriska, školské potreby. Jeho cieľom je zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov a účinný dohľad nad výrobkami tak, aby nebezpečné produkty boli čo najskôr identifikované a následne realizované opatrenia na ochranu spotrebiteľov.

NAVRHOVANÁ NOVELA INFOZÁKONA MÔŽE SŤAŽIŤ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

Do parlamentu bola predložená novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá má do zákona zaviesť oprávnenie, ktoré povinnej osobe umožní od žiadateľa informácie požadovať úhradu účelne vynaložených nákladov za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie požadovanej informácie.

Podľa predkladateľov je cieľom tejto novely efektívnejšie riadenie procesu poskytovania informácií a ochrana povinných osôb pred zneužívaním práva na informácie formou žiadostí, ktoré si vyžadujú neprimerane veľké úsilie a čas na spracovanie. Má ísť o reakciu na dlhotrvajúce problémy vznikajúce v prípadoch, keď sú povinné osoby zahlcované častými alebo nadmernými požiadavkami na sprístupnenie informácií, ktoré majú až šikanózny charakter. Navrhovaný legislatívny krok má podľa predkladateľov vychádzať z českej právnej úpravy, ktorá týmto spôsobom eliminuje zneužívanie podávania infožiadostí.

Navrhované riešenie je terminologicky veľmi vágne a nejasné, čo môže viesť k tomu, že povinné orgány si budú „mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie“ vykladať nejednotne a účelovo, čo môže viesť k sťaženému prístupu k verejným informáciám.

O zmenách sa má začať rokovať na júnovej schôdzi a v prípade ich schválenia majú byť účinné od 1. decembra 2024.

ZMENY V PREDČASNÝCH DÔCHODKOCH

Od 15. mája sa sprísňujú podmienky k nároku na predčasný starobný dôchodok. V prvom rade na predčasný starobný dôchodok už nebude postačovať odpracovať 40 rokov, keďže potrebné odpracované obdobie sa bude pre mladšie vekové ročníky postupne predlžovať v závislosti od dôchodkového veku. Platí nové pravidlo, v zmysle ktorého je potrebné mať odpracovaných toľko rokov a mesiacov, koľko je potrebný všeobecný dôchodkový vek mínus 23 rokov.

Príklad: ak všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1967 bude 64 rokov a 2 mesiace, vekový ročník 1967 bude musieť mať odpracovaných 64 rokov a 2 mesiace mínus 23 rokov = 41 rokov a 2 mesiace.

V druhom rade sa pri predčasných starobných dôchodkoch za získané potrebné odpracované obdobie už nebude suma dôchodku krátiť len o 0,3 % za každých 30 dní, ktoré chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku, ale o 0,5 % za každých 30 dní, ktoré chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku.

NOVELA ZÁKONA O CENNÝCH PAPIEROCH A INVESTIČNÝCH SLUŽBÁCH

Vláda schválila novelu zákona o cenných papieroch a investičných službách, ktorý prináša podstatné zmeny v regulácii finančných nástrojov založených na technológii distribuovanej databázy transakcií (DLT). Jedným z typov tejto technológie je blockchain. Tento krok je významným rozšírením existujúcej legislatívy, ktoré odzrkadľuje rastúci význam digitálnych technológií vo finančnom sektore.

Táto novela zákona umožní Slovensku prevziať do svojho právneho poriadku Európske nariadenie týkajúce sa DLT. Táto technológia, zahrňujúca aj blockchain, je základom pre rôzne kryptomeny ako bitcoin. Zároveň umožňuje decentralizovanú evidenciu vlastníckych práv, čo je veľkým krokom vpred pre transparentnosť a bezpečnosť finančných transakcií.

Novela tiež obsahuje poznatky získané z aplikačnej praxe a skúseností s implementáciou rôznych európskych smerníc. Jednou z hlavných noviniek je umožnenie burze obchodovať s cennými papiermi s nízkym rizikovým profilom, ktoré nie sú zahrnuté na regulovanom trhu alebo v mnohostrannom obchodnom systéme organizovanom burzou.

Ďalej novela zákona pristupuje k opatreniam, ktoré znižujú riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Po novom právnická osoba, ktorá nie je regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorého akcie nie sú verejne obchodovateľné, nevyžaduje pri emitovaní dlhopisov predloženie prospektu.

Väčšia časť novely zákona o cenných papieroch a investičných službách nadobudne účinnosť od 1. júna 2024, s výnimkou niektorých bodov, ktoré majú odloženú účinnosť do 1. januára 2025.

Kľúčové slova: legislatívne zmenynovelazákon o ochrane spotrebiteľaspotrebiteľobchodníkzákon o slobodnom prístupe k informáciáminfozákonpredčasné dôchodkyzákon o cenných papieroch a investičných službách