Právny žurnál: Legislatívny kompas - Marec 2024

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.11. 4. 2024
Snažíme sa zameriavať na najaktuálnejšie legislatívne udalosti a zmeny. V tomto vydaní Legislatívneho kompasu sa dozviete:
  1. Aké zmeny nastali v zákone o územnom plánovaní.
  2. Aká novela katastrálneho zákona sa chystá.
  3. Do kedy budú pokračovať príspevky na ubytovanie pre odídencov.

NOVÁ ÉRA ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA

Od 1. apríla 2024 nadobúda účinnosť nový zákon o územnom plánovaní, na základe ktorého vznikajú v každom krajskom meste regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu a taktiež sa spúšťa nový portál pre územné plánovanie.

Oblasť územného plánovania bola na Slovensku dlhodobo zanedbávaná, čo vyúsťovalo do neprimeranej dĺžky povoľovacích procesov stavieb. Kvalitné územné plánovanie je prvým krokom k zlepšeniu a zrýchleniu procesov v oblasti výstavby.

Po novom bude celý proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie vedený prostredníctvom e-formulárov v informačnom systéme úradu. To by malo viesť k rýchlejším, prehľadnejším a efektívnejším procesom, ako aj k uľahčeniu vzájomnej komunikácie všetkých subjektov, ktoré vstupujú do procesu územného plánovania. Kvalitné územné plánovanie je zároveň prvým krokom k zlepšeniu a zrýchleniu procesov v oblasti výstavby.

Nosným pilierom reformy je elektronizácia, ktorá bude pretavená do informačného systému pre územné plánovanie a výstavbu – myUrbium. Jeho prvá časť, portál pre územné plánovanie, bude od apríla slúžiť na komunikáciu účastníkov územného plánovania – fyzických a dotknutých právnických osôb, orgánov územného plánovania (obcí, miest a krajov), dotknutých orgánov verejnej správy a Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Účastníci budú v elektronickom prostredí vzájomne komunikovať prostredníctvom sady e-formulárov, ktoré sú vytvorené pre rôzne životné situácie, napríklad obstaranie územného plánu, získanie dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu, skúšky odbornej spôsobilosti na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie, rozhodovanie o stavebnej uzávere či výpis zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.

Zo súčasných okresných úradov v sídle kraja, odborov výstavby a bytovej politiky prechádza pôsobnosť v súčasnosti vykonávaná pre oblasť výstavby a vyvlastňovania na regionálne úrady územného plánovania a výstavby zriadené v rámci organizačnej štruktúry Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu budú k 1. aprílu 2024 zriadené vo všetkých krajských mestách.

Dvojička zákona o územnom plánovaní – zákon o výstavbe – bude z dôvodu technickej a organizačnej nepripravenosti na jeho aplikáciu účinný až od apríla 2025.

PRÍSPEVKY ZA UBYTOVANIE ODÍDENCOV POKRAČUJÚ

Vláda SR sa rozhodla, že príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny sa zatiaľ nezrušia a budú poskytovať aj naďalej, konkrétne do 30. júna 2024. Ministerstvo vnútra SR si chce predĺžením poskytovania vyplácaného príspevku vytvoriť priestor na prípravu potrebných legislatívnych zmien, na základe ktorých by táto pomoc bola viac adresnejšia, resp. určená len pre zraniteľné skupiny osôb. Rezort poukázal aj na to, že plošný systém poskytovania ubytovania odídencom je náročný na verejné financie. Príspevky sa z toho dôvodu plánujú od 1. júla 2024 poskytovať len 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska a ďalej len v prípade tých odídencov, ktorí patria medzi zraniteľné osoby.

Príspevok sa v súčasnosti poskytuje za ubytovanie odídenca v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie, v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie a taktiež za ubytovanie odídenca v ubytovacom zariadení. V prvých dvoch prípadoch je výška príspevku za jednu noc ubytovania odídenca na úrovni 5 eur a v poslednom prípade je to 6 eur.

Ak potrebujete poradiť v ukrajinskom jazyku, obráťte sa na našu právničku Yuliiu.

PRIPRAVUJE SA NOVELA KATASTRÁLNEHO ZÁKONA

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR zverejnil predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa má novelizovať katastrálny zákon. Doposiaľ najzaujímavejšou zmenou je plánovaná povinná registrácia v súvislosti s prístupom k údajom na portáli elektronických služieb katastra nehnuteľností. Úrad tento zámer odôvodňuje zvyšujúcou sa kriminalitou vo vzťahu k zneužívaniu osobných údajov osôb oprávnených z práv k nehnuteľnostiam evidovaných v katastri nehnuteľností, resp. za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov. Okrem toho sa v rámci spomínanej novely plánuje:

  • odstrániť legislatívno-technické nedostatky,
  • upraviť druhy pozemkov,
  • upraviť podmienky podávania elektronických podaní,
  • precizovať právnu úpravu rozhodovania o predmete evidovania v katastri,
  • zjednodušiť návrh na vklad podaný v listinnej podobe,
  • vylúčiť zníženie správneho poplatku za podanie oznámenia o návrhu na vklad.

Bližšie informácie by sme sa mohli dozvedieť už v júli tohto roka, kedy sa má novela zákona dostať do MPK. Uvedenú aktivitu vítame, nakoľko dlhodobo poukazujeme na to, že slovenský kataster nehnuteľností je v zahraničí raritou, nakoľko také množstvo osobných údajov, ako je zverejnené pre kohokoľvek v tomto registri, je podľa nášho názoru nadmerným zásahom do súkromia osôb.

Kľúčové slova: zákonúzemné plánovanienový zákon o územnom plánovaníúrad pre územné plánovanie a výstavbukataster nehnuteľnostíregistráciaosobné údajekatastrálny zákonodídencipríspevok na bývanieUkrajina.