Právny žurnál: Legislatívny kompas – november 2023

JUDr. Karol Nagy28. 11. 2023

Prinášame vám najnovšie informácie zo sveta práva za mesiac október 2023 v našom Legislatívnom kompase.

Tu sú najdôležitejšie novinky:

1. PZP aj pre elektrické kolobežky?

2. Nastane počas najbližšieho volebného obdobia zmena volebného systému?

3. Dôležité zmeny v oblasti spotrebiteľského práva

JUDr. Karol Nagy, advokát

young-woman-rides-electrical-scooter-city.jpg

PZP aj pre elektrické kolobežky?

Európska únia na zvýšené riziko pri používaní elektrických kolobežiek reagovala prijatím smernice [1], ktorej cieľom je, aby bolo vo všetkých členských štátoch EÚ zavedené povinné zmluvné poistenie aj pre elektrické kolobežky. V súvislosti s týmto cieľom musia členské štáty vrátane Slovenska prijať potrebnú vnútroštátnu legislatívu, ktorá túto povinnosť zavedie do praxe. Musia tak urobiť do 23. decembra 2023, inak sa dopustia porušovania záväzkov z európskeho práva, ktoré môžu viesť až ku konaniu pred Súdnym dvorom EÚ.

Povinnosť uzavrieť PZP by sa mala vzťahovať na vozidlo, ktorým sa rozumie: každé motorové vozidlo poháňané výlučne mechanickou energiou na pevnine, ktoré sa však neprevádzkuje na koľajniciach:

  • s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 25 km/h, alebo
  • maximálnou prevádzkovou hmotnosťou viac ako 25 kg a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 14 km/h,

vrátane každého prípojného vozidla“, ktoré sa má s vyššie uvedeným vozidlom používať.

PZP tak budú musieť mať od konca decembra 2023 uzatvorené všetci majitelia elektrických kolobežiek (prípadne segwayov), ktoré dosahujú najvyššiu možnú rýchlosť vyššiu ako 25 km/h a tiež kolobežky, ktorých váha prevyšuje 25 kg a dosahujú najvyššiu možnú rýchlosť vyššiu ako 14 km/h.

Na záver treba dodať, že slovenský parlament do dnešného dňa uvedenú povinnosť a s ňou súvisiace právne normy neprijal a zdá sa, že to do stanoveného termínu ani nestihne, čo znamená, že povinnosť poistiť si svoju elektrickú kolobežku je na slovenských cestách zatiaľ v nedohľadne. Legislatíva upravujúca PZP pre elektrické kolobežky je zatiaľ len v medzirezortnom pripomienkovom konaní [2].

Nastane počas najbližšieho volebného obdobia zmena volebného systému?

close-up-workers-with-briefcases.jpg Strana Hlas-SD na čele s jej predsedom Petrom Pellegrinim navrhuje zmenu volebného systému. Avizovaná zmena by mala zrušiť jeden volebný obvod a voľby presunúť viac do regiónov. Koaličný Hlas-SD vidí v potencionálnej zmene volebného systému vyššiu úroveň demokracie pri ktorej by sa do parlamentu nedostávali len kandidáti, ktorí sú na výhodných pozíciách kandidátnej listiny.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini by bol rád, ak by boli zastúpené všetky okresy alebo prinajmenšom kraje. Na akúkoľvek zmenu však bude potrebná ústavná väčšina, čo bude predmetom rokovaní s opozičnými stranami. Progresívne Slovensko spolu s hnutím Igora Matoviča Slovensko zmenu výrazne odmietajú, za zmenou volebného systému vidia pokus o zabetónovanie sa pri moci. Strana SaS isté zmeny volebného systému pripúšťa, ich návrhy sa však týkajú zavedenia dvojkolovej voľby pri väčšinových voľbách, teda pri predsedoch samosprávnych krajov. Taktiež by privítali spojenie prezidentských volieb s eurovoľbami. Opozičné KDH je však s koalíciou pripravené rokovať. Milan Majerský tvrdí, že je čas zaradiť Slovensko medzi moderné krajiny sveta aj zmenou volebného systému na osem volebných obvodov s tým, že by mal každý obvod svoju kandidátnu listinu.

Súčasný systém jedného volebného obvodu na Slovensku máme už od roku 1988. Z pohľadu viacerých odborníkov je jeho najväčšou nevýhodou centralizácia politických strán. Zmena volebného systému by mohla viaceré politické strany donútiť k vybudovaniu si straníckych štruktúr v regiónoch. V nadväznosti na potenciálnu zmenu volebného systému bude taktiež dôležité presadiť to, aby poslanci nemohli kandidovať v ktoromkoľvek okrese, ale iba v okrese, kde majú trvalý pobyt.

Dôležité zmeny v oblasti spotrebiteľského práva

cropped-photo-attractive-young-man-office-working.jpg Nový zákon o ochrane spotrebiteľa by mal do budúcnosti predstavovať základný právny predpis v oblasti ochrany spotrebiteľa. Cieľom zákona bude zjednotenie a modernizácia právnej úpravy ochrany spotrebiteľa s dôrazom na implementáciu niekoľkých kľúčových smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÚ. V dôsledku zjednotenia viacerých právnych predpisov do jedného sa má zabezpečiť prehľadnejšia právna úprava pre spotrebiteľov, ako aj obchodníkov najmä tým, že sa odstránia aplikačné problémy či terminologické nezrovnalosti.

Medzi najvýznamnejšie zmeny na strane spotrebiteľov je možné zaradiť zvýšenie miery ochrany voči nekalým obchodným praktikám či falošnému marketingu. Spotrebitelia budú povinne informovaní o autenticite hodnotení produktov zo strany iných spotrebiteľov, ako aj o hlavných parametroch určujúcich poradie vyhľadávaných produktov a ich vzájomnom význame. Zavedená bude taktiež regulácia pri znižovaní cien v snahe zabrániť cenovej manipulácií pred fiktívnymi zľavami a výpredajmi. Zavádzanie spotrebiteľov o skutočnej výške zľavy patrí medzi fenomény, ktoré bolo možné v praxi pozorovať u viacerých obchodníkov, najmä v obdobiach výpredajových akcií. V nadväznosti na vyvíjajúci sa trh, ako aj európsku legislatívu ochrany spotrebiteľa, sa v novom zákone budú nachádzať legálne definície pojmov, ako sú digitálny obsah, digitálna služba či veci s digitálnymi prvkami. Pri zmluvách uzatvorených pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti alebo na organizovanom podujatí, na ktorom sa spotrebiteľom prezentujú a ponúkajú produkty, bude 30-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy. V neposlednom rade by nová právna úprava mala so sebou priniesť garanciu rýchlejšieho odškodnenia spotrebiteľa.

Zmeny nastanú aj na strane obchodníkov. Obchodníkom odpadne povinnosť 24 hodín vopred zverejňovať oznam o tom, že ich prevádzka bude dočasne zatvorená. Pri nákupoch budú musieť explicitne uviesť, či ponuka na nákup pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa. Zaviesť by sa mali aj nové inštitúty smerujúce k zníženiu alebo odpusteniu sankcie za porušenie zákona. Pôjde napríklad o inštitút takzvanej druhej šance, ktorá bude spočívať v upustení uloženia sankcie, prípadne zníženiu jej výmery, v prípadoch dobrovoľného ukončenia porušovania dotknutých právnych predpisov zo strany obchodníka. Ten však bude zároveň povinný uskutočniť nápravu v prospech dotknutého spotrebiteľa. Nové sankčné opatrenia by sa však mali ukladať v závislosti od obratu obchodníka, čím by sa malo predísť likvidačným pokutám a zároveň dospieť k väčšej miere spravodlivosti. Všetky spomínané zmeny by mali platiť od 1. marca budúceho roku.


[1] SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/2118 zo 24. novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia takejto zodpovednosti.

[2] LP/2023/402 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.