Právny žurnál: Na čo sa Vám môže zísť ochranná známka?

Mgr. Petronela Rybová15. 11. 2023

Pri budovaní nového biznisu sa podnikatelia zvyčajne sústredia na kroky smerujúce k hospodárskemu rastu a často zabúdajú na ochranu vlastnej značky. Ochrana duševného vlastníctva sa dnes už netýka iba značiek svetových rozmerov a v súvislosti so stúpajúcim tlakom na originalitu jej začínajú prikladať dôležitosť aj lokálni výrobcovia či poskytovatelia služieb. Prečo svoju značku ochrániť registráciou ochrannej známky, s čím treba v procese registrácie počítať a na čo nezabudnúť, zistíte v dnešnom Právnom žurnále.

Mgr. Petronela Rybová, advokátska koncipientka

Ochranna znamka_Semancin_advokat.jpg

Prečo by ste mali zápis ochrannej známky zvážiť

Ochranná známka zaručuje jeho majiteľovi odlíšiteľnosť jeho tovarov alebo služieb na konkurenčnom trhu. Odlíšiteľnosť, punc exkluzivity a stúpnutie v očiach spotrebiteľov však nie sú jedinými výhodami, ktoré ochranná známka svojmu majiteľovi dokáže zabezpečiť.

Spolu so zápisom ochrannej známky získava jej majiteľ významné práva, spočívajúce najmä v možnosti zabránenia neoprávnenému používaniu ochrannej známky pre registrované triedy tovarov alebo služieb. Právo ochrany registrovanej ochrannej známky je pomerne široké a nevzťahuje sa len výhradne na užívanie rovnakej známky pre totožné tovary alebo služby. Na porušenie práv majiteľa ochrannej známky postačuje aj užívanie podobného označenia pre podobné tovary či služby, ktoré by mohlo viesť k ich zámene v očiach verejnosti.

Pri výpočte výhod registrácie ochrannej známky nemožno opomenúť, že Ochranná známka je aj majetkovou hodnotou, ktorej hodnota na trhu sa pri správnom podnikateľskom prístupe neustále zvyšuje. Registrácia ochrannej známky je prehľadným procesom, a tak pri rozhodovaní, či si ochrannú známku registrovať, môže podnikateľ nájsť len málo dôvodov, prečo tak neurobiť.

Kde požiadať o zápis ochrannej známky

Ak podnikáte len na území Slovenskej republiky a nechystáte sa expandovať, postačí vám ochrana na vnútroštátnej úrovni. V tomto prípade je potrebné podať žiadosť na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Obdobne treba postupovať aj v prípade, keď obchodujete v jednej konkrétnej krajine, a žiadnej inej. Aj tu je potrebné podať prihlášku na zápis ochrannej známky na vnútroštátnej úrovni na Úrade priemyselného vlastníctva danej krajiny.

Ak potrebujete svoju značku ochrániť vo viac ako jednej krajine EÚ, najjednoduchšie je požiadať o zápis ochrannej známky na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sídliacom v Alicante. Stanete sa tak vlastníkom európskej ochrannej známky požívajúcej ochranu vo všetkých členských štátoch a nemusíte tak žiadať samostatne o ochranu na vnútroštátnej úrovni na úradoch priemyselného vlastníctva jednotlivých členských štátov.

V prípade, že podnikáte aj vo viacerých krajinách mimo Európskej únie, najvhodnejšou voľbou bude zápis ochrannej známky na medzinárodnej úrovni na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO). Tí, ktorí svoje obchodné činnosti vykonávajú výlučne v Belgicku, Holandsku alebo Luxembursku, môžu ochrannú známku zapísať na Úrade duševného vlastníctva krajín Beneluxu (BOIP), ktorá zaručuje ochranu v týchto troch krajinách.

Ako môžete požiadať o zápis ochrannej známky

Na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky môže podať žiadosť o zápis každý žiadateľ sám, bez akéhokoľvek zastúpenia. Žiadateľom, ktorí nemajú potrebné známkovo-právne vedomosti a skúsenosti, Úrad odporúča využiť možnosť nechať sa v konaní pred úradom zastupovať advokátom alebo patentovým zástupcom. Konanie o žiadosti vedie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vždy so žiadateľom alebo jeho zástupcom.

Na Úrad EUIPO môže podať prihlášku iba oprávnený zástupca, ktorý je pre Slovenskú republiku určený ako advokát preukázateľne zapísaný v Slovenskej advokátskej komore. Na prihlášku EUIPO si už prihlasovateľ, ak sám nie je advokátom, nevystačí a bude sa musieť dať v tejto veci zastúpiť.

Na Medzinárodnom úrade WIPO môže požiadať o zápis každá osoba, ktorá je štátnym príslušníkom ktoréhokoľvek člena Madridského systému alebo v ňom má bydlisko alebo sídlo. Takáto osoba musí mať alebo aspoň musela požiadať o národnú registráciu ochrannej známky prostredníctvom domáceho Úradu priemyselného vlastníctva. Zastúpenie inou osobou je možné. V prípade Úradu BOIP sa zastúpenie prihlasovateľa nevyžaduje, a tak môže podať prihlášku na ochrannú známku Beneluxu aj sám.

Poplatky spojené s registráciou ochrannej známky

Úrad priemyselného vlastníctva požaduje pri podaní prihlášky individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov a služieb poplatok vo výške 166 EUR. Ak ide o podanie prihlášky kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov a služieb, poplatok bude raz taký a bude činiť 332 EUR. V prípade, že by ste ako prihlasovateľ chceli podať prihlášku do viac ako troch tried tovarov, za každú ďalšiu triedu tovarov a služieb zaplatíte poplatok vo výške 20 EUR.

Úrad EUIPO požaduje zaplatenie základného poplatku do jedného mesiaca od prijatia prihlášky Úradom EUIPO. Proces preskúmania prihlášky a všetky oznámenia s ňou súvisiace Úrad EUIPO spracuje až po úhrade poplatku. Základný poplatok, ktorý zahŕňa jednu triedu tovaru alebo služieb, činí 850 EUR. Poplatok za druhú triedu tovarov alebo služieb je 50 EUR a poplatok za tri a viac tried je 150 EUR za každú triedu.

Pri podaní prihlášky na WIPO je určenie výšky poplatkov za zápis ochrannej známky zložitejší. Konečná výška poplatku sa bude odvíjať od mnohých faktorov, a preto WIPO odporúča použiť jeho nástroj na výpočet poplatku vo forme kalkulačky poplatkov, ktorá je dostupná na webovej stránke WIPO. Základný poplatok činí 653 švajčiarskych frankov, no treba rátať s mnohými doplnkovými poplatkami, ktoré môžu finálnu sumu poplatku výrazne navýšiť.

Základný poplatok za prihlášku individuálnej ochrannej známky v jednej triede tovarov alebo služieb na Úrade BOIP činí 244 EUR. Za druhú triedu tovarov alebo služieb sa poplatok zvýši o 27 EUR, tretia a každá ďalšia trieda činí 81 EUR.

Pri kolektívnej alebo certifikačnej ochrannej známke v jednej triede tovarov alebo služieb je na Úrade BOIP poplatok 379 EUR. Za druhú triedu tovarov alebo služieb sa poplatok zvýši o 42 EUR, tretia a každá ďalšia trieda činí 126 EUR. Trademark_Semancin_advokat.jpg

Na čo si dať pozor po podaní prihlášky

Pri úhrade poplatku za registráciu venujte zvýšenú pozornosť akýmkoľvek písomnostiam, ktoré Vám budú s najväčšou pravdepodobnosťou doručované v elektronickej aj listovej forme. Najmä žiadatelia o zápis európskej ochrannej známky sa po podaní prihlášky stretávajú s doručovaním podvodných faktúr alebo iných žiadostí o platbu poplatku za zápis ochrannej známky. Úrad EUIPO nikdy neposiela prihlasovateľom faktúry ani listy so žiadosťou o priamu platbu za služby.

Aby sa eliminovalo riziko podvodu, ktorému sú prihlasovatelia vystavovaní, Úrad EUIPO vedie oficiálny zoznam spoločností, ktoré sú súčasťou podvodných schém s ochrannými známkami. V zozname je možné vyhľadávať podľa názvu spoločnosti. Ako prihlasovateľ tak môžete ľahko zistiť, že ide o podvodný email alebo zásielku.

Označenie ochrannej známky

Po tom, čo ochrannú známku úspešne zaregistrujete, okrem ochrany Vašej značky získavate aj ďalšiu konkurenčnú výhodu, ktorou je možnosť používania symbolu ®, ktorý môžete pripojiť k Vašej ochrannej známke. Písmeno „R“ v krúžku odkazuje na slovo „registered“ pochádzajúceho zo slovného spojenia „registered trademark“. Každý, kto Vašu ochrannú známku uvidí, by tak mal vedieť, že Vaša ochranná známka je oficiálne registrovaná.

Pozor, právo používania označenia symbolu sa viaže na deň zápisu ochrannej známky do príslušného registra ochranných známok. Symbol v žiadnom prípade nemožno začať používať skôr. Podanie žiadosti o registráciu ochrannej známky na používanie nepostačuje.

Ak by ste chceli na spotrebiteľa pôsobiť dojmom, že Vaša značka je overená, ale o registrácii Vašej ochrannej známky ešte nebolo rozhodnuté, môžete s Vašou značkou používať symbol ™, ktorý je skratkou od slova „trademark“.

Používanie oboch symbolov je dobrovoľné, a je len na Vás, či si ich používanie zvolíte, alebo budete Vašu značku prezentovať bez týchto symbolov. Ak ste však v minulosti používali symbol ™, po registrácii ochrannej známky ho odporúčame vymeniť za symbol ®, aby ste deklarovali Vaše práva vyplývajúce zo zápisu. Spotrebiteľ bude vďaka symbolu ® vedieť oveľa jednoduchšie rozpoznať vaše originálne služby alebo tovary, pričom bude predpokladať, že tovary alebo služby označené symbolom ® spĺňajú vyššie kvalitatívne nároky.

V praxi sa môžete stretávať so symbolom ©, ktorý s ochrannými známkami nesúvisí a používa sa ako autorskoprávna doložka audiovizuálnym, hudobným, slovesným a ostatným dielam. Zahliadnuť ste mohli aj symbol Ⓓ, ktorý je aktuálne neoficiálne používaný pre označovanie dizajnov, no aktuálne sa navrhuje jeho použitie pre oficiálne registrované dizajny.

Na čo nezabudnúť po registrácii

Ak už vlastníkom ochrannej známky ste, treba pamätať na to, že platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky (nie odo dňa jej zverejnenia). Platnosť ochrannej známky je potrebné obnovovať každých desať rokov. Počet obnovení ochrannej známky nie je obmedzený.

V neposlednom rade je potrebné, aby ste Vašu ochrannú známku skutočne používali v spojení so všetkými tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov. Ak by ste tak nerobili, Vaša konkurencia by mohla Vašu ochrannú známku napadnúť pre jej neužívanie a žiadať jej zrušenie. Ak by ste ako majiteľ ochrannej známky nepreukázali opak alebo by ste na používanie ochrannej známky nemali oprávnené dôvody, platí, že ochranná známka nebola používaná počas piatich po sebe idúcich rokov, následkom čoho by bola zrušená.

Keď už máte ochrannú známku zaregistrovanú, môžete s ňou nakladať - predať ju inej osobe alebo povoliť používanie ochrannej známky inou osobou na základe licenčnej zmluvy.