Právny žurnál: Nakladanie so stavebným odpadom - Povinnosti stavebných firiem

JUDr. Lucia Semančínová 18. 10. 2023

Stavebný odpad je neodmysliteľnou súčasťou stavebných a demolačných prác. Podľa Zákona o odpadoch má však nakladanie s ním svoje pravidlá a povinnosti. V tomto príspevku sa pozrieme na to, aké záväzky majú stavebné firmy v súvislosti so stavebným odpadom.

Kto je pôvodcom odpadu?

Podľa uvedeného zákona je pôvodcom stavebného odpadu právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorému bolo vydané stavebné povolenie. To znamená, že pôvodcom odpadu je v prvom rade stavebník. Avšak, ak stavebník je fyzická osoba, pôvodcom odpadov je tá osoba, ktorá tieto práce realizuje, čo je vo väčšine prípadov stavebná firma. Výsledkom je, že stavebné firmy sa môžu stať buď držiteľmi odpadu alebo jeho pôvodcami, v závislosti od toho, pre koho vykonávajú práce.

Čo zahŕňa nakladanie s odpadom?

Nakladanie s odpadom nezahrňuje len jeho zber a odvoz, ale aj triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. To obnáša všetky kroky, ktoré s odpadom súvisia, vrátane činnosti obchodníka a sprostredkovateľa. Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a predaji odpadu koná vo vlastnom mene, a to vrátane prípadov, keď odpad nemá fyzicky v držbe. Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane sprostredkovateľa, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe. Dopravca odpadu je podnikateľ, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastnú potrebu.

Povinnosti stavebnej firmy ako držiteľa odpadu

Stavebná firma, keď sa stane držiteľom odpadu, má niekoľko základných povinností:

 • Zaradenie odpadu do Katalógu odpadov: Odpad musí byť správne zaradený do katalógu odpadov.
 • Zhromažďovanie odpadu podľa druhov: Odpad sa musí zhromažďovať vytriedený podľa druhov.
 • Zhromažďovanie nebezpečných odpadov: Nebezpečný odpad musí byť zhromažďovaný oddelene podľa druhov.
 • Spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva: Odpad sa musí spracovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, čo zahŕňa opätovné použitie, recykláciu, zhodnotenie a zneškodnenie.
 • Odovzdanie odpadu osobe oprávnenej: Odpad sa musí odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi.
 • Vedenie evidencie: Firma musí viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi.
 • Ohlasovanie údajov: Údaje z evidencie sa musia ohlásiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
 • Kontrola plnenia povinností: Firma musí umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve vykonať kontrolu plnenia svojich povinností.
 • Zhodnotenie stavebného odpadu: Pri stavebných a demolačných prácach musí stavebná firma zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu.

Povinnosti stavebnej firmy ako pôvodcu odpadu

Ak stavebná firma vykonáva stavebné práce pre fyzickú osobu, má ešte ďalšie povinnosti:

 • Zhodnotenie a recyklácia stavebného odpadu.
 • Selektívna demolácia: Pri demolačných prácach sa musí postupovať selektívne.
 • Zhodnocovanie a využitie materiálov z recyklácie v mieste vzniku.
 • Zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s odpadom pred vznikom odpadov.
 • Ohlásenie spôsobu selektívnej demolácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
 • Ohlásenie vyhodnotenia selektívnej demolácie po ukončení prác.

Registrácia stavebnej firmy

Nakoľko stavebná firma ako držiteľ odpadu musí fungovať ako obchodník, sprostredkovateľ alebo dopravca odpadu, musí sa do 14 dní od začatia tejto činnosti registrovať na príslušnom okresnom úrade. V prípade porušenia povinnosti registrácie stavebná firma môže dostať pokutu od 800 eur do 80 000 eur.

Predmety činnosti stavebnej firmy

Okresné úrady podmieňujú vykonanie registrácie tým, že stavebná firma musí mať vo svojom predmete činnosti v Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri zapísanú aj činnosť nakladanie s ostatným odpadom, prípadne aj činnosť nakladanie s nebezpečným odpadom. Nakladanie s ostatným odpadom je voľná živnosť, a preto rozšírenie činnosti o túto činnosť pre stavebné firmy nebude problematické. Problém môže nastať v prípade, že stavebné firmy nakladajú aj s nebezpečným odpadom, napríklad v prípade, ak pracujú s epoxidovými lepidlami či inými stavebnými materiálmi, ktorých zvyšky vytvoria nebezpečný odpad. V takom prípade musí stavebná firma rozšíriť svoj predmet činnosti aj o nakladanie s nebezpečným odpadom, čo je však viazanou živnosťou a pre jej získanie je potrebné disponovať zodpovednou osobou s náležitou praxou. V prípade, že stavebná firma vykonáva aj prepravu odpadu, okresné úrady vyžadujú od stavebnej firmy mať zapísanú aj činnosť ako doprava vozidlom.

Zhrnutie

Regulácie týkajúce sa stavebného odpadu sú dôležité pre ochranu životného prostredia a udržateľnosť stavebného priemyslu. Stavebné firmy musia splniť množstvo povinností, aby zabezpečili správne nakladanie so stavebným odpadom. To zahŕňa registráciu na príslušnom úrade, musia mať zapísané predmety činnosti ako doprava vozidlom, nakladanie s ostatným odpadom a/alebo nakladanie s nebezpečným odpadom a musia plniť aj evidenčné a ohlasovacie povinnosti. V prípade, že stavebné firmy nakladajú s vlastným odpadom, vrátane jeho dopravy, tzn. ak sú pôvodcom odpadov, nemusia mať v Obchodnom (Živnostenskom) registri zapísané uvedené činnosti.

Kľúčové slova: stavebný odpadstavebná firmazákon o odpadochnakladanie s odpadomobchodníksprostredkovateľdržiteľ odpadupôvodca odpadunakladanie s ostatným odpadomnakladanie s nebezpečným odpadom