Právny žurnál: Právna zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu

JUDr. Lucia Semančínová 21. 6. 2023

Tvorba odpadu sa každým rokom zvyšuje. Štatisticky domácnosti tvoria o polovicu viac odpadu ako pred desiatimi rokmi. Do budúcna sa predpokladá, že množstvo odpadu bude naďalej rásť. Kde skončí všetok odpad? Ako sa brániť proti vzniku čiernych skládok? A aké sú sankcie za nezákonné umiestnenie či nakladanie s odpadom? Čítajte ďalej v dnešnej časti Právneho žurnálu.

JUDr. Lucia Semančínová, právna expertka

Cierna skladka_semancin_advokat.jpg

Na Slovensku platí zákaz uloženia odpadu na inom mieste ako na mieste na to určenom. Uvedený zákaz je obsiahnutý v § 13 písm. a) Zákona o odpadoch. Inými slovami, je potrebné zamedziť vzniku čiernych skládok. Čierne skládky majú okrem negatívneho estetického dopadu najmä negatívny dopad na životné prostredie a v konečnom dôsledku sprostredkovane aj na zdravie nás ľudí. Tomu, kto nelegálnu skládku vytvoril, hrozí sankcia. V prípade, že nie je známe, kto čiernu skládku vytvoril, je potrebné vykonať všetky kroky k tomu, aby bola táto osoba odhalená a mohla jej byť uložená sankcia. Hroziacim sankciám, ako aj postupu pri zistení zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie odpadu, sa budeme venovať v nasledujúcich riadkoch.

Kto je povinný oznámiť čiernu skládku?

Nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti môže oznámiť ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa dozvie o vytvorení nelegálnej skládky. Oznámenie je potrebné urobiť na príslušný okresný úrad alebo príslušnú obec, v ktorej sa skládka nachádza.

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti musí byť ešte ostražitejší. Vznik čiernej skládky je povinný oznámiť do 3 pracovných dní odo dňa zistenia nelegálneho umiestnenia odpadu na jeho pozemku. V opačnom prípade, aj keď čiernu skládku nezaložil, môže na to nepríjemne doplatiť.

Ako sa zisťuje osoba zodpovedná za vytvorenie čiernej skládky?

Potom ako príslušný okresný úrad alebo príslušná obec obdrží oznámenie o nezákonnom umiestnení odpadu, navzájom sa o prijatých oznámeniach informujú. Následne vykoná príslušný okresný úrad miestnu obhliadku na nehnuteľnosti. Okresný úrad vykoná miestnu obhliadku bezodkladne za prítomnosti vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti. V prípade, že by nelegálnym umiestnením odpadu mohlo dôjsť k ohrozeniu aj iného chráneného záujmu, napr. k ohrozeniu života, zdravia, poškodeniu životného prostredia, je okresný úrad povinný kontaktovať políciu tak, aby bolo možné zabezpečiť elimináciu bezprostrednej hrozby.

Predmetom obhliadky je presný popis miesta čiernej skládky a presného miesta uloženia odpadu, materiálová skladba odpadu, rozmery územia a odborný odhad množstva nelegálneho odpadu, určenie času, od kedy sa odpad na nehnuteľnosti nachádza a ďalšie dôležité informácie na odhalenie pôvodcu odpadu, napr. identifikácia svedkov, fotodokumentácia a pod.

Podľa záverov z miestnej obhliadky určí okresný úrad rozsah nezákonne umiestneného odpadu, a vydá o tom odborné vyjadrenie. Práve od rozsahu čiernej skládky sa odvíja ďalší postup, a teda či sa hľadaním vinníka bude v administratívnom konaní zaoberať „len“ okresný úrad alebo si na vinníka posvietia v trestnom konaní orgány činné v trestnom konaní (OČTK).

Podľa § 124 ods. 3 Trestného zákona „Pri trestných činoch proti životnému prostrediu sa škodou rozumie súhrn ekologickej ujmy a majetkovej škody, pričom majetková škoda v sebe zahrňuje aj náklady na uvedenie životného prostredia do predošlého stavu. Pri trestnom čine neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 rozsahom činu sa rozumie cena, za ktorú sa odpad v čase a v mieste zistenia činu obvykle zbiera, prepravuje, vyváža, dováža, zhodnocuje, zneškodňuje alebo ukladá, a cena za odstránenie odpadu z miesta, ktoré na jeho uloženie nie je určené.“

Okresný úrad zisťuje rozsah nezákonne umiestneného odpadu tak, že požiada spoločnosť, ktorá má v predmete činnosti nakladanie s odpadmi, o vyčíslenie nákladov na odstránenie tohto nelegálneho odpadu (naloženie, prepravu a uloženie na miesto na to určené, príp. na zhodnotenie či zneškodnenie takéhoto odpadu).

Magická suma 266 EUR

Ak sú náklady na odstránenie nelegálneho odpadu vyššie ako 266 EUR, rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin.

V takom prípade je okresný úrad povinný túto skutočnosť oznámiť OČTK. Po podaní oznámenia podozrenia z trestnej činnosti prípad prechádza do rúk OČTK a okresný úrad nezačne konanie o určenie zodpovednej osoby za nelegálnu skládku.

Ak sú náklady nižšie ako 266 EUR, a teda rozsah nezákonne umiestneného odpadu nenasvedčuje, že bol spáchaný trestný čin, okresný úrad začne sám konanie o určenie zodpovednej osoby za nezákonne umiestnený odpad.

Správny delikt – konanie pred okresným úradom či obcou

Okresný úrad pri hľadaní „vinníka“ za nelegálnu skládku najprv zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu, teda osobu, ktorá v rozpore s § 13 písm. a) Zákona o odpadoch umiestnila odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom. Ak ju zistí, nariadi jej povinnosť zabezpečiť v určenej lehote odstránenie tohto nelegálneho odpadu na vlastné náklady.

Ak ju však nezistí, na rade je vlastník nehnuteľnosti. Okresný úrad zisťuje, či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej je nelegálne umiestnený odpad, zanedbal svoju povinnosť urobiť všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti alebo či mal z tejto skládky prospech. Ak si teda vlastník či užívateľ nehnuteľnosti túto nehnuteľnosť nezabezpečil napríklad vhodným oplotením alebo sa o svoju nehnuteľnosť dlhodobo nestará, a tým umožnil na nehnuteľnosti vytvorenie skládky, okresný úrad nariadi povinnosť odstrániť tento nelegálny odpad jemu na jeho vlastné náklady.

V prípade, že nie je možné zistiť osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu a ani vlastník nehnuteľnosti svoje povinnosti nezanedbal, nelegálny odpad bude povinná odstrániť obec alebo okresný úrad.

Uloženie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou v rozpore s § 13 písm. a) Zákona o odpadoch je priestupkom, za ktoré môže obec uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 1 500 EUR.

Podľa Zákona o priestupkoch sa priestupku na úseku ochrany životného prostredia dopustí ten, „kto porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia iným spôsobom, než ako vyplýva z ustanovení § 21 až 44, zhorší životné prostredie“. Za takýto priestupok možno uložiť pokutu do 99 EUR. To znamená, že aj keď nie je sankcia za porušenie Zákona o odpadoch stanovená priamo v tomto zákone, jeho porušenie je možné subsidiárne sankcionovať cez Zákon o priestupkoch (sankcia v Zákone o odpadoch má ako lex specialis prednosť pred sankciou podľa Zákona o priestupkoch ako lex generalis).

Zákon o odpadoch považuje nezákonné uloženie odpadu v rozpore s § 13 písm. a) za priestupok, za ktorý je postihovaná vždy iba fyzická osoba.

Právnické osoby majú v Zákone o odpadoch určené aj množstvo iných povinností, a teda pri neoprávnenom nakladaní s odpadom, pri ktorom dôjde k vytvoreniu nelegálnej skládky, môžu byť postihované za iné správne delikty, napr. za nezákonné uloženie odpadu, nakladanie s odpadom bez súhlasu či za porušovanie povinností držiteľa odpadu. Výška uloženej sankcie u právnických osôb je podstatne vyššia, a to až do 350 000 EUR. Nezakonne umiestnenie odpadu_Semancin_advokat.JPG

Trestný čin – vyššia spoločenská nebezpečnosť – vyššie tresty

Ak podľa odborného vyjadrenia okresného úradu sú náklady na odstránenie nelegálneho odpadu vyššie ako 266 EUR, prešetrovanie konania a hľadanie „vinníka“ sa presúva na OČTK.

V kontexte nezákonného umiestnenia odpadu do úvahy prichádzajú najmä dva trestné činy, a to trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia a hlavne trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi.

Skutková podstata trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia je formulovaná ako úmyselné konanie (§ 300 Trestného zákona) ale aj ako nedbanlivostné konanie (§ 301 Trestného zákona), pričom obligatórnou náležitosťou skutkových podstát týchto trestných činov je vždy konanie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku životného prostredia, tzn. napr. aj so Zákonom o odpadoch. Trestná sadzba sa odvíja od toho, aká škoda bola skutkom spôsobená, pričom najvyššia sadzba, až 10 rokov, je stanovená pre úmyselné konanie, ktorým je spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo smrť alebo škoda veľkého rozsahu (teda viac ako 133 000 EUR).

Trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi sa podľa § 302 Trestného zákona môže dopustiť ten, „kto, čo aj z nedbanlivosti, nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi“. Trestná sadzba sa aj v tomto prípade odvíja od výšky spôsobenej škody a najvyššia, až 8 rokov, je stanovená pre úmyselné konanie, ktorým je spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo smrť alebo škoda veľkého rozsahu (teda viac ako 133 000 EUR).

Ide teda o skutkovú podstatu, ktorej sa môže osoba dopustiť aj z nedbanlivosti, napríklad tým, že opomenie požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas na nakladanie s odpadom, alebo mu uplynie platnosť takéhoto súhlasu, alebo si „len“ neuvedomí, že nakladá s odpadom.

V tomto momente je potrené pripomenúť, že podľa Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb sa oboch trestných činov spomenutých vyššie môže dopustiť aj právnická osoba. To znamená, že v prípade, že sa nezákonného konania v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. v rozpore so Zákonom o odpadoch), dopustí právnická osoba, môže byť aj ona trestne stíhaná.

Veľký dôraz však kladieme na to, že OČTK v prípadoch envirodeliktov stíhajú súbežne aj právnickú osobu ale aj fyzickú osobu – konateľa. Taktiež nie je v slovenských podmienkach výnimkou, že ak prebehlo administratívne konanie a právnickej osobe bola uložená sankcia za správny delikt, trestné konanie je OČTK vedené len voči fyzickej osobe – konateľovi, aby sa vylúčila aplikácia zásady ne bis in idem (nie dvakrát v tej istej veci).

V poslednom období badať zo strany OČTK veľmi veľkú iniciatívu pri odhaľovaní envirodeliktov. Len od januára tohto roku bolo zistených 144 prípadov neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 Trestného zákona, pričom odhadovaná škoda je viac ako 7 mil. EUR.

Záver

Spoločným cieľom všetkých vyššie analyzovaných konaní je ochrana životného prostredia. Výška hroziacich sankcií závisí najmä od závažnosti, rozsahu a času trvania protiprávneho konania. V prípade trestných činov sa posudzuje miera spôsobenej ujmy na životnom prostrední. Vzhľadom k neustálemu výskytu čiernych skládok sa do budúcna počíta s prijatím prísnejších opatrení, a to aj na úrovni Európskej únie.

Nakoľko postihy za neoprávnené nakladanie s odpadom či za vytvorenie čiernej skládky môžu byť značne vysoké nielen na úrovni administratívnej pokuty ale môžu mať najmä veľmi závažnú trestnoprávnu dohru na úrovni firmy ako aj štatutára, odporúčame veľmi starostlivo dbať na dodržiavanie všetkých povinností vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku životného prostredia.

Ak sa potrebujete v tejto oblasti poradiť, môžete kontaktovať náš tím špecialistov na oblasť životného prostredia a odpadového hospodárstva .

Lebo PREVENCIA je príprava na problémy, keď môžete, nie až keď musíte!