Právny žurnál: Stavebná amnestia od 1. apríla 2024 - Čo potrebujete vedieť o legalizácii starých stavieb

JUDr. Lucia Semančínová 23. 5. 2024

S účinnosťou od 1. apríla 2024 prichádzajú do platnosti nové ustanovenia v stavebnom zákone, ktoré výrazne ovplyvnia legalizáciu starších stavieb. Ak máte stavbu postavenú pred 1. októbrom 1976 alebo v období od 1. októbra 1976 do 31. decembra 1989, tieto zmeny sa vás týkajú. Poďme si bližšie prejsť jednotlivé zmeny a čo potrebujete na zápis takejto stavby do katastra nehnuteľností.

Stavby postavené pred 1. októbrom 1976

Podľa § 142l stavebného zákona sa všetky stavby postavené pred týmto dátumom od 1. apríla 2024 automaticky považujú za postavené v súlade s platnými predpismi. Nemusíte preto podnikať žiadne dodatočné kroky na ich legalizáciu.

Stavby postavené od 1. októbra 1976 do 31. decembra 1989

Pre stavby postavené v tomto období platia trochu prísnejšie podmienky. Aby sa tieto stavby považovali za legálne, musia byť splnené nasledovné podmienky:

  • stavba sa musí nepretržite využívať na svoj účel;
  • vlastník stavby musí byť k 1. aprílu 2024 vlastníkom pozemku alebo musí mať iné právo k pozemku, na ktorom je stavba postavená.

V tomto prípade tiež nemusíte podnikať voči stavebnému úradu žiadne kroky. Stačí, keď si stavbu necháte zamerať a od obce si vyžiadate potrebné oznámenie.

Následne už môžete podať návrh na zápis tejto stavby do katastra nehnuteľností. Pri zápise takejto stavby do katastra je potrebné predložiť:

  • geometrické zameranie (geometrický plán),
  • oznámenie obce, ktoré obsahuje dátum postavenia stavby, jej nepretržité využitie, súpisné číslo a identifikáciu stavebníka,
  • verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá dokazuje, že stavebník mal k 1. aprílu 2024 vlastnícke právo k pozemku alebo iné právo k pozemku pod stavbou.

Ako vlastník stavby sa zapíše osoba uvedená v oznámení obce ako stavebník.

Stavby postavené od 1. januára 1990 do 31. marca 2024

Ak máte stavbu postavenú a užívanú bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, podľa § 140d stavebného zákona môžete požiadať o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie. Na to, aby ste uspeli, musíte splniť tieto podmienky:

  • stavba musí byť stavebnotechnicky v poriadku a zodpovedať základným požiadavkám na stavby a jej účel,
  • musíte byť vlastníkom pozemku alebo mať iné právo k pozemku a pozemok musí byť usporiadaný podľa osobitných predpisov,
  • stavba nesmie byť postavená v rozpore so záväznými regulatívmi funkčného využívania územia alebo inými záujmami chránenými zákonmi,
  • stavba nesmie byť umiestnená v ochranných alebo bezpečnostných pásmach bez súhlasu príslušného prevádzkovateľa infraštruktúry,
  • musí byť vypracovaná dokumentácia skutkového stavu stavby na účely kolaudácie, ak to stavebný úrad vyžaduje.

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie môžete podať do 31. marca 2029. Ak sa už začalo konanie o odstránení stavby, žiadosť podať nemôžete.

Tieto zmeny majú zjednodušiť proces legalizácie starších stavieb. Ak máte napríklad postavenú stodolu, šopu, letnú kuchyňu alebo bazén, už nemusíte prechádzať zdĺhavým dodatočným stavebným konaním. Stačí, ak sa prihlásite na stavebný úrad a prejdete preskúmaním spôsobilosti stavby na užívanie, ktoré vedie priamo ku kolaudácii.

Tieto legislatívne zmeny prinášajú výrazné uľahčenie pre vlastníkov starších stavieb, ktorí teraz môžu svoje stavby legalizovať jednoduchšie a rýchlejšie. Ak máte stavbu, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky, neváhajte a podniknite kroky na jej legalizáciu podľa nových pravidiel.

Potrebujete zlegalizovať svoju čiernu stavbu? Obráťte sa na našich špecialistov.

Kontaktujte špecialistov.

Kľúčové slova: stavbačierna stavbalegalizácia starých staviebkataster nehnuteľnostívlastník nehnuteľnostinové pravidlá