Súhlas so spracúvaním osobných údajov


podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) (ďalej len „Súhlas“) ako dotknutá osoba súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou:

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o., so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava, IČO 50 567 942, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka číslo 114801/B, s emailovou adresou office@semancin.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to:

v rozsahu: e-mailová adresa, pre účel: zasielanie newslettera Prevádzkovateľa, po dobu: 3 roky.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že nemám žiadnu povinnosť Prevádzkovateľovi tento Súhlas poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať žiadosťou na uvedené kontaktné údaje Prevádzkovateľa alebo na adresu sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo Súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tento Súhlas odvolám, moje takto poskytnuté osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu prestať spracúvať, ak na ich následné spracúvanie nemá iný právny základ. V súvislosti s neposkytnutím alebo odvolaním tohto Súhlasu mi nemôže hroziť žiadna ujma.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v sekcii ochrana súkromia.

Zároveň vyhlasujem, že som bol ako Dotknutá Osoba poučený o svojich právach a ďalších informáciách v zmysle Článku 12, 13 a 14 GDPR v spojení s Článkami 15 – 22 GDPR.

Poučenie o Vašich právach a iných skutočnostiach

  • Poskytnuté osobné údaje budeme poskytovať ďalším príjemcom, ktorých potrebuje na výkon našich marketingových aktivít.
  • Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať do krajiny mimo EHS a/alebo poskytovať medzinárodnej organizácii.
  • Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás, a tiež máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.

Žiadosti o výkon vašich práv prosím zasielajte z poskytnutej e-mailovej adresy na kontaktné údaje Prevádzkovateľa.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre viac informácií navštívte www.uoou.sk.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje alebo písomnou žiadosťou na adresu sídla Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva prostredníctvom žiadosti o výkon práva dotknutej osoby. Je povinnosťou Prevádzkovateľa zabrániť poskytnutiu osobných údajov neoprávnenej osobe.