Upresnenie judikatúry vo veci info žiadostí 

21. 2. 2023

Dňa 31. marca 2022 vydal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len "NSS SR") rozsudok so sp. zn. 5 Sžik 5/2020 týkajúci sa sprístupňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "InfZ").  

Žalobca podal 16 infožiadostí za 10 pracovných dní, čo bolo povinnou osobou - Mestský úrad Púchov - vyhodnotené ako šikanózne, t. j. priečiace sa účelu InfZ, a preto povinná osoba vydala odmietavé rozhodnutie. Voči tomuto rozhodnutiu podal žalobca odvolanie, avšak odvolací orgán (Mesto Púchov) odvolanie zamietol a stotožnil sa s prvostupňovým rozhodnutím.  

V rámci správneho súdnictva musel NSS SR posúdiť nesprávne právne posúdenie žalovaného (Mesto Púchov), nepreskúmateľnosť pre nedostatok dôvodov a podstatné porušenie ustanovení o konaní, čo malo za následok vydanie nesprávneho rozhodnutia. NSS SR musel vyvažovať žalobcovo (žiadateľovo) právo na slobodný prístup k informáciám na jednej strane a princíp zneužitia práva na strane druhej (k tomu viac NSS SR so sp. zn. 6Sžik/2/2021 zo dňa 24. februára 2022 a NS SR so sp. zn. 3/Sži/4/2014 zo dňa 12.03.2014).  

NSS SR spresnil a zjednotil vyššie uvedené rozhodnutia a to tak, že dôkazné bremeno zaťažuje povinnú osobu. Je teda na nej, aby preukázala úmysel žiadateľa zneužiť InfZ, "[...] nad všetku rozumnú pochybnosť, pretože odmietnutie informácie s poukazom na zneužitie práva je potrebné chápať ako riešenie ultima ratio a ako reštriktívne konštruovanú výnimku z ústavou garantovaného práva na prístup k informáciám." Povinná osoba je preto povinná skúmať obsah žiadostí, konkrétne požadované informácie, stupeň konkrétnosti týchto informácii, ich hodnotu, zmysel apod. Až keď je miera abstraktnosti žiadaných informácii natoľko vysoká, že by mohlo dôjsť k ochromeniu fungovania povinnej osoby (napr. osoba požaduje "všetko"), môže dôjsť k vydaniu odmietavého rozhodnutia. Keďže takéto dôvody umožňujúce vydanie odmietavého rozhodnutia NSS SR v konaní nenašiel, došiel k záveru, že kasačnú sťažnosť žalovaného zamietol ako nedôvodnú.