Vnútroštátna premena obchodných spoločností a družstiev - FÚZIA

Mgr. Lucia Habláková28. 3. 2024

Zákon č. 309/2023 Z. z. o premene obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon) nadobudol účinnosť od 1. marca 2024. Čo nám priniesla nová úprava vnútroštátnej premeny - fúzie a ako sa nás dotýkajú tieto zmeny, Vám priblížime v tomto článku.

V zmysle Zákona je premenou fúzia alebo rozdelenie spoločnosti. Fúzia je označovaná ako proces, pod ktorý spadá zlúčenie alebo splynutie spoločností.

Projekt premeny – fúzia

Fúzia je proces, pod ktorý spadá zlúčenie alebo splynutie spoločností. V zmysle starej právnej úpravy sa tento proces nazýval splynutie a zlúčenie. Nosným právnym úkonom týchto procesov bola príprava návrhu zmluvy o zlúčení alebo zmluvy o splynutí.

Nová právna úprava Zákona nahrádza spomenuté úkony novým inštitútom, a to tzv. projektom premeny.

Celý proces premeny spoločnosti formou fúzie by sme mohli zhrnúť do nasledovných krokov:

 1. Príprava návrhu projektu premeny obchodnej spoločnosti.
 2. Oznámenie správcovi dane o príprave návrhu projektu premeny.
 3. Oznámenie veriteľom a záložným veriteľom o príprave návrhu projektu premeny.
 4. Zverejnenie návrhu projektu premeny v Obchodnom vestníku alebo uloženie v zbierke listín v obchodnom registri.
 5. Schválenie návrhu projektu premeny valným zhromaždením spoločnosti.
 6. Správa audítora.
 7. Podanie návrhu na zápis premeny spoločnosti do obchodného registra.

Príprava návrhu projektu premeny obchodnej spoločnosti.

Proces fúzie je započatý prípravou návrhu projektu premeny. Projekt premeny má v zmysle § 8 Zákona nasledovné všeobecné náležitosti:

 • obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie (IČO), ak je pridelené, zúčastnených spoločností,
 • navrhované obchodné meno, sídlo a právnu formu spoločnosti, ktorá vznikne ako nástupnícka spoločnosť,
 • podiely spoločníkov zúčastnených spoločností v nástupníckej spoločnosti alebo výšku vkladov spoločníkov v nástupníckej spoločnosti,
 • určenie dňa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti, pričom tento deň môže byť určený najskôr spätne k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh projektu premeny za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý predchádza tomuto dňu, nebola schválená príslušným orgánom; v prípade odštiepenia nastávajú tieto účinky len vo vzťahu k majetku a záväzkom, ktoré majú podľa návrhu projektu premeny prejsť na nástupnícke spoločnosti,
 • určenie dňa, odkedy nadobudnú spoločníci zanikajúcich spoločností právo na podiel na zisku ako spoločníci nástupníckej spoločnosti,
 • určenie členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady spoločnosti, ktorá vznikne splynutím, ak je nástupníckou spoločnosťou spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť alebo jednoduchá spoločnosť na akcie,
 • určenie spoločníkov spoločnosti zanikajúcej premenou, ktorí sa jej zánikom stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti.

Povinná príloha projektu premeny je návrh spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny) a stanov nástupnickej spoločnosti. Okrem všeobecných náležitosti musí projekt premeny obsahovať osobitné náležitosti projektu premeny pre jednotlivé druhy obchodných spoločností. Osobitné náležitosti projektu premeny spoločnosti s ručením obmedzeným upravuje § 22 Zákona, akciovej spoločnosti upravuje § 34 Zákona a jednoduchej spoločnosti na akcie § 51 Zákona.

Pokiaľ ide o formu projektu premeny, Zákon ponechal povinnú formu notárskej zápisnice len v prípade fúzie spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a jednoduchej spoločnosti na akcie.

Zmena nastala pri tzv. zjednodušenom zlúčení (t.j. zlúčenie spoločnosti so spoločnosťou, ktorej podiel dosahuje aspoň 90% a menej ako 100% základného imania a zlúčenie spoločnosti so spoločnosťou, ktorá je jediným spoločníkom), tu zákonodarca vyžaduje, aby sa vo forme notárskej zápisnice vyhotovil už návrh projektu premeny.

Oznámenie správcovi dane o príprave návrhu projektu premeny.

Po vypracovaní návrhu projektu premeny má zanikajúca spoločnosť povinnosť najneskôr 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má schváliť návrh projektu premeny, doručiť správcovi dane oznámenie o vypracovaní projektu premeny.

Oznámenie veriteľom a záložným veriteľom o príprave návrhu projektu premeny.

Po zaslaní oznámenia správcovi dane má zanikajúca spoločnosť ďalšiu povinnosť. Zanikajúca spoločnosť má povinnosť informovať všetkých svojich veriteľov ako aj záložných veriteľov, ktorí majú zriadené záložné právo na obchodnom podiele o vypracovaní návrhu projektu premeny. Túto povinnosť si musia spoločníci zanikajúcej spoločnosti splniť aspoň 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má schváliť návrh projektu premeny.

Zverejnenie návrhu projektu premeny v Obchodnom vestníku alebo uloženie v zbierke listín v obchodnom registri.

Rovnako ako v starej právnej úprave aj v zmysle Zákona zanikajúcej a nástupnickej spoločnosti ostala povinnosť zverejniť návrh projektu premeny. V zmysle § 10 Zákona spoločnosti zverejnia návrh projektu premeny buď v Obchodnom vestníku alebo ho uložia do zbierky listín. Návrh projektu premeny musí byť zverejnený minimálne jeden mesiace pred konaním valného zhromaždenia, ktoré rozhoduje o schválení projektu premeny.

Informačná povinnosť štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán má v zmysle Zákona povinnosť informovať svojich spoločníkov o premene. Zákon túto povinnosť explicitne upravuje len pri kapitálových spoločnostiach.

Konatelia v spoločnosti s ručením obmedzeným sú povinní spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie zaslať spoločníkom návrh projektu premeny, účtovné závierky zúčastnených spoločností za posledné tri roky, priebežnú účtovnú závierku ako aj správu štatutárneho orgánu a správu audítora, ak sa vyhotovujú.

Pri akciovej spoločnosti sa upúšťa od povinnosti zasielať vyššie uvedené dokumenty spolu s pozvánkou, avšak všetky dokumenty budú musieť byť k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti aspoň 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.

Novým alternatívnym spôsobom sprístupnenia dokumentov je možnosť zverejnenia dokumentov na webovom sídle spoločnosti najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia schvaľujúceho projekt premeny.

Správa audítora

Nová právna úprava Zákona zaviedla dva typy správ audítora, ktorú oproti starej právnej úprave môže vypracovať len audítor. Zákon ponechal spôsob ustanovenia audítora súdom na návrh štatutárneho orgánu len pri akciovej spoločnosti a jednoduchej spoločnosti na akcie. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným postačuje, ak audítora vyberie štatutárny orgán, bez potreby ďalšieho schválenia zo strany súdu.

Pri prvom type správy audítora sa jedná o jednoduchšiu správu, ktorá je označovaná ako správa audítora. Druhý typ označovaný ako správa audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny je podstatne zložitejší.

Spoločnosti sú v zmysle Zákona povinné dať vypracovať vždy aspoň jeden typ správy audítora. To znamená, že ak spoločnosť nevypracuje správu audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny je povinná vypracovať jednoduchší typ správy audítora. Účelom a cieľom správy audítora (či už jednoduchšej alebo zložitejšej) je prispieť k ochranne veriteľov, záložných veriteľov a spoločníkov a zamedziť tak nepoctivým obchodným praktikám.

Iné povinnosti v súvislosti s premenou.

Kapitálové spoločnosti okrem vyššie zmienených povinnosti majú povinnosť vyhotoviť:

 • správu štatutárneho orgánu;
 • vyjadrenie dozornej rady; a
 • priebežne informovať spoločníkov/akcionárov.

Družstvá ani osobné spoločnosti túto povinnosť nemajú.

Správa štatutárneho orgánu

Štatutárny orgán kapitálových spoločnosti má povinnosť vypracovať správu a vysvetliť z právneho a ekonomického hľadiska premenu a náležitosti návrhu projektu premeny. Táto povinnosť štatutárnym orgánom nevznikne v prípade, že sa spoločníci alebo akcionári vzdajú práva a vyslovia súhlas s tým, že sa správa nebude vyhotovovať.

Vyjadrenie dozornej rady

V prípade, že kapitálové spoločnosti majú zriadenú dozornú radu, má dozorná rada povinnosť preskúmať zamýšľanú premenu, návrh projektu premeny a správu štatutárneho orgánu. Po preskúmaní predloží svoje vyjadrenie o zamýšľanej premene valnému zhromaždeniu spoločnosti.

Rovnako ako v prípade správy štatutárneho orgánu, ak s tým súhlasia všetci spoločníci/akcionári zúčastnených spoločností, nebude sa k premene musieť dozorná rada vyjadriť.

Priebežne informovať spoločníkov a akcionárov

Konatelia a predstavenstvo má povinnosť počas celej premeny – fúzie priebežne informovať valné zhromaždenie spoločnosti, ktorej sú štatutárnym orgánom a tiež štatutárny orgán všetkých spoločností zúčastnených na premene o každej podstatnej zmene obchodného majetku a záväzkov spoločnosti, ktorá nastala medzi vypracovaním návrhu projektu premeny a jeho schválením. Tejto povinnosti sa nemôže štatutárny orgán zbaviť, resp. ju vylúčiť ani dohodou spoločníkov/akcionárov.

Podanie návrhu na zápis premeny spoločnosti do obchodného registra.

Posledným potrebným krokom k zavŕšeniu premeny spoločnosti je zápis do obchodného registra. Fúzia nadobúda účinnosť až zápisom do obchodného registra, preto je nevyhnutné podať návrh na zápis fúzie do obchodného registra.

Návrh na zápis premeny do obchodného registra musia podať súčasne všetky spoločnosti, a to najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia projektu premeny.

Keďže premena spoločnosti zahŕňa okrem fúzie aj rozdelenie, v ďalšom článku sa bližšie pozrieme na proces rozdelenia.