Výhody a nevýhody nového zjednodušeného spôsobu založenia spoločnosti s ručením obmedzeným

Bc. Dominik Mičatka28. 3. 2023

Od februára 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „ObZ“), ktorá zaviedla nový zjednodušený spôsob zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným. Nateraz právna úprava umožňuje zjednodušené založenie len pre spoločnosť s ručením obmedzeným, a preto ho nie je možné využiť v prípade iného typu obchodnej spoločnosti.

close-up-bar-graph-with-executives-negotiating-background.jpg

Zjednodušené založenie s.r.o. – podstata

Jednoduchosť procesu by mala spočívať v tom, že spoločnosť je možné založiť prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie zakladateľského dokumentu (zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy). Ak zakladatelia spĺňajú zákonom požadované podmienky, môžu následne pristúpiť k zápisu spoločnosti do obchodného registra online formou v rámci jedného registrového konania. V rámci tohto postupu je taktiež možné získať živnostenské oprávnenie priamo zápisom do obchodného registra bez potreby osobitného postupu. Avšak toto je možné len pre voľné živnosti, aj to nie všetky. ide o 73 voľných živností, ktorých zoznam je uvedený priamo v zákone [1].

Krok č. 1 – základné predpoklady

a) spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov,

b) spoločnosť je založená za účelom podnikania,

c) predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu [2],

d) predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu,

e) obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu „s. r. o.“,

f) vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,

g) správcom vkladu je konateľ,

h) spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu [3],

i) fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti musí:

 • byť spôsobilá na právne úkony,
 • dosiahnuť vek 18 rokov,
 • bezúhonná [4] a
 • zapísaná v registri fyzických osôb,

j) spoločníkmi spoločnosti sú iba osoby, ktoré majú vedený účet v banke ,

k) spoločníci spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní spoločnosti zastúpení a

l) spoločníci spoločnosti, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu [5].

Ak si spoločnosť chce zapísať iné predmety činnosti, postupuje v zmysle štandardného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným cez zápisový formulár.

Ak nespĺňate niektorú z vyššie uvedených podmienok, ktoré nie sú sami osebe prekážkou založenia s.r.o., budete musieť postupovať cez klasický postup založenia.

Krok č. 2 – Vytvorenie zakladateľského dokumentu

Vytvorenie zakladateľského dokumentu (zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy) sa realizuje prostredníctvom nového elektronického formulára a interaktívneho sprievodcu, ktorý sprevádza zakladateľov spoločnosti s ručením obmedzeným cez jednotlivé kroky prípravy takejto spoločenskej zmluvy.

Zakladateľ teda nevytvára spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu sám, ale po zadaní určených zákonných údajov do formulára ju systém sám vytvorí. Zadané údaje sa automaticky použijú na vyplnenie polí v elektronickom formulári.

Nie je možné teda použiť vlastnú spoločenskú zmluvu či zakladateľskú listinu a taktiež nie je možné upraviť iné náležitosti ako umožňuje systém. Ak chcete založiť svoju s.r.o. týmto zjednodušeným spôsobom, musíte sa uspokojiť s nastavením zakladateľského dokumentu podľa toho, čo pripravil zákonodarca.

Spoločenskú zmluvu v elektronickej podobe musia autorizovať všetci spoločníci, t.j. všetci spoločníci musia mať občiansky preukaz s platnými certifikátmi.

Daný elektronický formulár k vytvoreniu zakladateľského dokumentu je dostupný tu [6].

Krok č. 3 – Podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra

Proces založenia spoločnosti následne pokračuje podaním návrhu na zápis do obchodného registra.

Návrh na zápis musí byť autorizovaný (elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou) navrhovateľom a musí byť podaný spolu s potrebnými listinami v elektronickej podobe.

Elektronický formulár k vytvoreniu návrhu na zápis je dostupný tu [7].

K návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa prikladajú listiny (dokumenty), ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť [8].

Povinné prílohy sú:

 • formulár – návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom do obchodného registra,
 • spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina, vytvorená prostredníctvom na to určeného elektronického formulára,
 • písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona ,
 • čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti, že má zriadený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti, že je spôsobilá na právne úkony,
 • listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra podľa osobitného predpisu [9].

Ďalšie prílohy sú:

 • stanovy, ak boli prijaté,

 • písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba,

 • písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným,

 • doklad o povolení na pobyt tejto osoby v Slovenskej republike, ak sa navrhuje zapísať zahraničná fyzická osoba ako osoba oprávnená konať v mene podnikateľa. To neplatí, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo občana členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

 • súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu, ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu,

 • písomné vyhlásenie zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom, ktorý je

  • zahraničnou fyzickou osobou, o tom, že je zahraničnou fyzickou osobou s výnimkou prípadu, ak je takéto vyhlásenie obsiahnuté v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine, alebo
  • zahraničnou právnickou osobou, o tom, že je zahraničnou právnickou osobou s výnimkou prípadu, ak je k návrhu na zápis priložené osvedčenie o zápise zakladateľa v obchodnom registri alebo inej evidencii, ktoré obsahuje číslo zápisu, v prípade, keď právo štátu, ktorým sa tento zakladateľ spravuje, ustanovuje povinnosť jeho zápisu v obchodnom registri alebo inej evidencii, ak ide o prípad podľa osobitného predpisu.
 • výpis z registra trestov fyzickej osoby (nie je občan Slovenskej republiky), ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti, toho štátu, ktorého je občanom,

 • čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený,

 • podpisový vzor konateľa, ktorým sa preukazuje podpis oprávnenej osoby, ktorá bude konať v mene spoločnosti (pre vytvorenie prílohy môžete využiť službu pre vytvorenie podpisového vzoru konateľa a súhlasu s vymenovaním do funkcie).

Príslušným registrovým súdom pre takto založenú spoločnosť s ručením obmedzeným je Okresný súd Žilina.

Registrový súd vykoná zápis v lehote 2 pracovných dní od doručenia návrhu na zápis.

Okrem elektronického vytvorenia zakladateľského dokumentu a samotného návrhu na zápis je teda potrebné zabezpečiť aj ostatné listiny, ktoré je nevyhnutné k návrhu priložiť.

Posledný krok – zaplatenie poplatku

V zmysle platnej legislatívy je potrebné zaplatiť súdny poplatok vo výške 150 €. employee-woman-employment-recruitment-candidate.jpg

Rekapitulácia – výhody a nevýhody

Výhody založenia s.r.o. zjednodušeným spôsobom:

 • 1 registrové konanie,
 • nižšie náklady (napr. kvôli vytvoreniu zakladateľského dokumentu priamo prostredníctvom formuláru),
 • zakladateľský dokument je vytvorený online a jednoducho,
 • možná úspora času v rozmedzí niekoľkých dní z dôvodu zjednodušeného získania živnosti priamo cez obchodný register, nakoľko sa vynecháva medzi krok, a to živnostenský úrad.

Nevýhody:

 • nemožnosť právneho zastúpenia – spoločníci si návrh podávajú sami (nie je možné na to splnomocniť advokáta),
 • nutnosť vlastniť občiansky preukaz s platnými certifikátmi potrebnými na elektronický podpis ako aj nutnosť určitej zručnosti v elektronických službách slovensko.sk,
 • obmedzený výber živností,
 • správcom vkladov musí byť konateľ, a tým preberá aj zodpovednosť za správu vkladov,
 • uvedenie údajov v súvislosti s výpisom z registra trestov,
 • rigídnosť formulárového zakladateľského dokumentu, pričom nie je možná žiadna zmena náležitostí, .
 • vyššia časová náročnosť pre samotných spoločníkov/navrhovateľa, nakoľko si musí naštudovať náležitosti založenia s.r.o., sám zabezpečiť všetky prílohy, sám elektronicky vytvoriť všetky formuláre a zabezpečiť aj autorizovanie ostatnými spoločníkmi.

Výhody založenia s.r.o. klasickým spôsobom:

 • možnosť právneho zastúpenia a založenie s.r.o. prostredníctvom kvalifikovaného personálu,
 • spoločník nemusí mať občiansky preukaz s platnými certifikátmi,
 • výber akýchkoľvek živností,
 • možnosť mať viac spoločníkov ako 5,
 • správca vkladov je spoločník,
 • spoločník nepreukazuje existenciu bankového účtu,
 • neuvádzajú sa údaje potrebné pre výpis z registra trestov.

Na záver je nutné uviesť, že pre človeka, ktorý je v rámci zakladania spoločností laik, môže byť proces založenia s.r.o. týmto zjednodušeným spôsobom v skutočnosti cestou na dlhšiu trať, nakoľko sa bude musieť každý ponoriť do hĺbky danej problematiky a nebude môcť sa dať odbremeniť v danej veci odbornou pomocou. Na druhej strane založenie s.r.o. týmto spôsobom je finančne menej náročné. Je teda na rozhodnutí každého, či chce ušetriť čas a/alebo peniaze.


Poznámky pod čiarou: [1] Zoznam nájdete tu: https://lnk.sk/quyf

[2] Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších právnych predpisov.

[3] Podmienky od písm. a) po písm. h) vyplývajú z § 110a ods. 2 ObZ.

[4] Na účely zjednodušeného založenia spoločnosti sa vyžaduje absolútna bezúhonnosť, t.j. fyzická osoba nemôže byť právoplatne odsúdená za trestný čin alebo jej odsúdenie je zahladené.

[5] Podmienky písm. i) po písm. l) vyplývajú z § 7a ods. 1 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

[6] https://sluzby.orsr.sk/Sluzby/SpolocenskaZmluvaZjednodusenymSposobom

[7] https://sluzby.orsr.sk/Sluzby/ZapisSroZjednodusenymSposobom

[8] Podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.

[9] § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.