Zmena príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a v noci od 1. júna 2023

24. 4. 2023

S účinnosťou od 1. júna 2023 dochádza k zmene výpočtu viacerých príplatkov za prácu v špecificky určený čas. Od čoho bude výška príplatkov závisieť a ako ovplyvní mzdu zamestnanca?

pharmaceutical-technicians-work-sterile-working-conditions-pharmaceutical-factory-scientists-wearing-protective-clothing.jpg

Zamestnancovi v zmysle Zákonníka práce[1] patrí mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, v nedeľu, ako aj za prácu v noci. Podmienky pre poskytovanie mzdových zvýhodnení sú zhodné, rozdielne sú len výšky sadzieb týchto zvýhodnení. Ide o minimálne mzdové nároky, zamestnávateľ v rámci mzdových podmienok môže, samozrejme, dohodnúť vyššie sadzby mzdových zvýhodnení, než sú upravené v Zákonníku práce.

Zamestnancovi pracujúcemu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru patrí príslušné mzdové zvýhodnenie v rovnakej výške ako zamestnancovi v pracovnom pomere. [2]

V období od 1. januára 2021 do 31. mája 2023 je výška právneho nároku na uvedené mzdové zvýhodnenia stanovená pevnou hodinovou sumou, konkrétne:

 • za prácu v sobotu najmenej v sume 1,79 eura,
 • za prácu v nedeľu najmenej v sume 3,58 eura,
 • za prácu v noci najmenej v sume 1,43 eura, resp. 1,79 eura, ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu.

Od 1. júna 2023 dochádza k „odmrazeniu“ týchto príplatkov[3] a opätovne bude ich výpočet naviazaný na aktuálnu sumu hodinovej minimálnej mzdy, konkrétne:

 • za prácu v sobotu najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy (t.j. 2,01 eura),
 • za prácu v nedeľu najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy (t.j. 4,02 eura)
 • za prácu v noci najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy (t.j. 1,61 eura), resp. 50 % (t.j. 2,01 eura), ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu.

V prípade, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, nedeľu alebo jej prevažná časť v noci, tak sa pri výpočte príplatkov uplatňuje tzv. znížená sadzba [4], konkrétne:

 • za prácu v sobotu najmenej v sume 45 % minimálnej mzdy (t.j. 1,81 eura),
 • za prácu v nedeľu najmenej v sume 90 % minimálnej mzdy (t.j. 3,62 eura)
 • za prácu v noci najmenej v sume 35 % minimálnej mzdy (t.j. 1,41 eura), avšak nemôže ísť o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu.

Vyššie uvedenú zníženú sadzbu môže zamestnávateľ uplatniť iba vtedy, ak:

 • uňho pôsobí odborová organizácia a na zníženej sadzbe mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu a prácu v sobotu a v nedeľu sa dohodol v kolektívnej zmluve, alebo
 • uňho nepôsobí odborová organizácia, k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov a na zníženej sadzbe mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu a prácu v sobotu a v nedeľu sa dohodol so zamestnancami v ich pracovných zmluvách [5].

Na záver treba dodať, že príplatky sú vyplácané nad rámec bežnej mzdy. Jedine v prípade vedúceho zamestnanca je zamestnávateľovi umožnené, aby si s takýmto zamestnancom v pracovnej zmluve dohodol, že jeho dojednaná mzda bude zohľadňovať prípadnú prácu v sobotu, nedeľu či v noci. [6]


Poznámky pod čiarou:

[1] Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „ZP“ alebo „Zákonník práce

[2] § 223 ods. 2 ZP

[3] Na základe zákona č. 1/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

[4] V zmysle § 122a ods. 2, § 122b ods. 2 a § 123 ods. 2 ZP v znení účinnom od 1. júna 2023.

[5] Ref. 4.

[6] V zmysle § 122a ods. 4, § 122b ods. 4 a § 123 ods. 3 ZP.