Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť


Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany údajov, ochrany súkromia, ako aj informačnej bezpečnosti na vysokej odbornej úrovni, vychádzajúc pritom z právneho poriadku Slovenskej republiky, európskeho práva a najnovšej judikatúry slovenských a európskych dozorných orgánov.

Naše skúsenosti zahŕňajú poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov pre viac ako 300 klientov z rôznych odvetví, napríklad organizácie z finančného sektora, energetiky, stavebníctva, automobilového priemyslu a správy ciest, z obranného priemyslu a IT sektora, správcov bytov a nebytových priestorov, organizácie realitného trhu, cestovného ruchu, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, hotely a profesijné združenia, organizácie verejného sektora, kultúry, média, e-shopy, zamestnávateľov a iné klientsky orientované firmy, od nadnárodných korporácii až po lokálnych prevádzkovateľov.

Sme zakladajúcim členom Spolku pre ochranu osobných údajov SR, ktorý združuje slovenské a české zodpovedné osoby (DPO) a venujeme sa intenzívne aj lektorskej činnosti v oblasti ochrany osobných údajov.

Čo pre Vás pripravíme

  • audit stavu ochrany osobných údajov (GAP analýzu) a tzv. data mapping,
  • bezpečnostnú dokumentáciu (zmluvy, súhlasy, informačnú povinnosť, záznamy o spracovateľských činnostiach, testy proporcionality, posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov) **a poskytneme pomoc pri jej implementácii **do praxe (praktické inštrukcie na zabezpečenie ochrany osobných údajov),
  • školenia, webináre, či iné formy vzdelávania v oblasti ochrany osobných údajov pre Vás a vašich zamestnancov.

V čom Vám pomôžeme

  • v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov v prípade kontroly alebo konania o ochrane osobných údajov (absolvovali sme s našimi klientmi už niekoľko kontrol, preto vieme, na čo sa kontrolóri zameriavajú a ako postupujú),
  • pri bezpečnostných incidentoch a ich hlásení na Úrad na ochranu osobných údajov a
  • pri vybavení sťažnosti a žiadosti o výkon práv dotknutých osôb.

Zabezpečíme pre Vás trvalý dohľad a poskytneme Vám služby externej zodpovednej osoby alebo Vám poskytneme konzultácie k rôznym otázkam v oblasti ochrany osobných údajov.

Pripravili sme už dva kódexy správania pri spracúvaní osobných údajov, a to pre

  • sektor cestovného ruchu (pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry v spolupráci so SACKA),
  • digitálny sektor (pre subjekty digitálneho trhu v spolupráci s Interactive Advertising Bureau Slovakia - združenie pre internetovú reklamu).

Je jedno, či ste prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, alebo dotknutá osoba, sme tu pre Vás.

Náš tím


Články


Referencie


So spoločnosťou Semančín & Partners pracujeme od začiatku vzniku našej spoločnosti tzn. od roku 2017. Našu spoluprácu hodnotím ako veľmi úspešnú, nakoľko sa nám podarilo aj vďaka ich profesionálnemu prístupu, koncom roka 2018, získať povolenie od NBS na vykonávanie činnosti ako Platobná inštitúcia. Bol to beh na dlhú trať, ale zvládli sme to spoločne. V rámci tejto našej “krátkej” spolupráce využívame plne profesionalitu všetkých ich odborníkov, hlavne v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj H...
Ing. Ivan Kubaš, CEO, spol. K-PAY, a.s.

Kontaktný formulár


Podmienky ochrany osobných údajov